Holandia objęła sześciomiesięczne przewodnictwo w UE

Dobrobyt, wolność i bezpieczeństwo to hasła przewodnie sześciomiesięcznej prezydencji holenderskiej w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczęła się z początkiem stycznia. Od doświadczonych Holendrów oczekuje się pragmatyzmu, skupienia na konkretnych inicjatywach i podejścia przyjaznego biznesowi. Po zakończeniu swojego półrocznego przewodnictwa Holendrzy chcieliby widzieć Unię zajmującą się najważniejszymi sprawami, skoncentrowaną na wzroście poprzez innowacje i silnie związaną ze społeczeństwem obywatelskim.

Aby osiągnąć te cele wyznaczyli oni cztery obszary priorytetowego działania. Są to:

·         migracja i międzynarodowe bezpieczeństwo,

·         zdrowe finanse i stabilna strefa euro,

·         tworzenie nowych miejsc pracy poprzez działalność innowacyjną,

·         nowoczesna polityka klimatyczna i energetyczna.

Poniżej przedstawiamy krótkie streszczenie najważniejszych działań planowanych w konkretnych obszarach.

Finanse i bankowość

Kładąc mocny nacisk na zdrową politykę fiskalną, Haga wraz z Jeroenem Dijsselbloemem, ministrem finansów i  przewodniczącym Eurogrupy, jest nastawiona na wzmocnienie Unii Gospodarczo-Walutowej. Wśród konkretów, którymi zajmie się z pewnością nowa prezydencja jest opublikowana w listopadzie ubiegłego roku propozycja KE dot. Europejskiego Systemu Gwarantowania Depozytów. Jednym z głównych priorytetów będzie osiągnięcie postępu w pozostających do uzgodnienia elementach Unii Rynków Kapitałowych. Holendrzy skoncentrują się z pewnością także na reformie struktury i mandacie dla Grupy Europejskiego Kodeksu Dobrych Praktyk w sprawie podatku korporacyjnego i spróbują zakończyć prace nad dyrektywą IRD.

Rynek Wewnętrzny

W dziedzinie Rynku Wewnętrznego Haga stawia sobie za cel ocenę Strategii Komisji w tym zakresie. Na forum Rady ds. Konkurencyjności zamierza nadać polityczny kierunek głównym przewidzianym przez KE inicjatywom. Prezydencja zobowiązała się także do uwzględniania konkurencyjności we wszystkich obszarach polityki UE. Oznaczać to ma ograniczenie biurokracji i wdrożenie programu lepszego stanowienia prawa KE. Odnośnie konkretnych działań sektorowych, prezydencja będzie pracowała nad poprawą ram prawnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, koncentrując się na innowacji, w tym na "otwartej nauce", otwartym dostępie do publikacji i ponownym wykorzystaniu danych.

Polityka społeczna i prawo pracy

Bardzo prawdopodobne jest, że prezydencja holenderska połozy nacisk na wzmacnianie legislacji promującej godne warunki pracy i redukcję ubóstwa. Poprawa wewnątrzunijnej mobilności pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w poszczególnych państwach członkowskich będą z pewnością jednym z priorytetów na najbliższe miesiące. W lutym 2015 roku, holenderski minister spraw społecznych, Lodewijk Asscher, zaproponował plan działania ukierunkowany na walkę z dumpingiem socjalnym. Opowiedział się przy tym stanowczo za rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników. Co prawda, jak na razie KE odroczyła publikację tzw. Pakietu Mobilności, jednakże ze strony Holendrów można spodziewać się wielu działań pozalegislacyjnych w tym temacie. Warto również pamiętać, że prezydencja rozpocznie  prace nad opublikowaną w grudniu propozycją dyrektywy dotyczącej dostępności (tzw. Accessibility Directive).

Zdrowie i żywność

W zakresie zdrowia i bezpieczeństwa żywności prezydencja skupi się na zagrożeniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i składnikach produktów żywnościowych. Holendrzy będą zachęcać do dyskusji politycznej wokół tematu dostępności leków. W dziedzinie żywności Haga będzie koncentrować się na ulepszeniach produktów spożywczych i promowaniu obniżenia zawartości tłuszczu, soli i cukru w żywności.

Polityka cyfrowa

Jedną z głównych dziedzin aktywności będzie tematyka cyfrowa. Po wielu miesiącach oczekiwań Komisja opublikowała niedawno komunikat w sprawie praw autorskich. Opublikowany został również projekt w sprawie wspólnego prawa umów dla transgranicznej sprzedaży online. Wszystko wskazuje na to, że Haga ma ambitny plan w zakresie obydwu propozycji, a zasadniczym celem będzie osiągnięcie podejścia ogólnego w Radzie do czerwca br. Prezydencja może również odegrać rolę legislacyjną przy zapowiedzianym na luty komunikat w sprawie chmur obliczeniowych oraz zapowiadanej na maj inicjatywy dotyczącej przejrzystości i cen w zakresie usług doręczania paczek. W obydwu tych tematach Holendrzy chcą działać proaktywnie tak aby wpłynąć na kształt debaty w Radzie i podejście KE. Tematem godnym zainteresowania są też platformy internetowe. Warto pamiętać, że Haga opracowuje aktualnie badanie na temat konieczności regulowania platform internetowych. Na 20 kwietnia br. zaplanowana jest konferencja w Amsterdamie, podczas której omawiany będzie ten temat oraz kwestie związane z reformą unijnych ram prawa telekomunikacyjnego. Z kolei wszystko wskazuje na to, że nieformalna Rada ds. Telekomunikacji skupi się na temacie przemysłu 4.0, geo-blokowaniu i gospodarce współpracy. To może wpłynąć na kierunek politycznej debaty wokół internetu rzeczy, przenoszenia treści oraz wpływu przełomowych zastosowań cyfrowych na tradycyjne sektory gospodarki.

Polityka klimatyczna

Zawarte na COP21 porozumienie tworzy ramy dla przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Prezydencja może na tym etapie przyjąć rolę nadzorczą w odniesieniu do działań następczych i wdrażania uzgodnionych przepisów prawnych. Rada ds. Środowiska 4 marca br. i Rada Europejska w dniach 17-18 marca br. mają na celu omówienie dalszych działań związanych z COP21. Zawarte w Paryżu porozumienie klimatyczne wpływa również na inne obszary polityki klimatycznej, w szczególności propozycję Komisji w sprawie reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), który ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% do roku 2030. Rada ds. Środowiska najprawdopodobniej będzie miejscem gorących debat, z kolei na forum Rady ds. Konkurencyjności oczekuje się dyskusji nt. kwestii związanych z ucieczką inwestycji (tzw. carbon leakage). Chodzą słuchy, że Holendrzy planują zorganizowanie debaty poświęconej konkretnie temu tematowi.

Energia

W dziedzinie energii prezydencja holenderska jest odpowiedzialna za rozpoczęcie negocjacji międzyinstytucjonalnych w sprawie zmienionej dyrektywy dotyczącej etykietowania efektywności energetycznej. Jeśli chodzi o nadchodzące inicjatywy, Holendrzy rozpoczną dyskusje w Radzie w sprawie pakietu inicjatyw politycznych i legislacyjnych, które oczekiwane są w lutym br. Wnioski legislacyjne będą prawdopodobnie obejmować przegląd rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu i decyzję w sprawie mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych. Holendrzy będą również koncentrować swoje wysiłki na kształtowaniu politycznych wytycznych Rady przed publikacją propozycji Komisji w drugiej połowie 2016 roku. Wśród nich wymienić można projekt dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii i dyrektywy o efektywności energetycznej. Szczególna uwaga poświęcona będzie ponadto inicjatywom przyczyniającym się do konsolidacji wewnętrznego rynku energii. Jest to szczególnie istotne, jeśli chodzi o współpracę regionalną i produkcję energii odnawialnej.

Środowisko

Nowa propozycja dotycząca gospodarki w obiegu zamkniętym będzie z pewnością kluczowym tematem z zakresu środowiska. Wewnętrzna debata na temat pakietu rozpocznie się od kwestii technicznych. Prezydencja zamierza utrzymać napięty kalendarz posiedzeń grupy roboczej. Warto zauważyć, że ta debata łączy się również z kwestią innowacyjności, lepszego stanowienia prawa i tzw. inicjatywy brytyjsko-holendersko-niemieckiej. Odegra ona rolą, gdy KE zaprezentuje komunikat w sprawie monitoringu i obowiązku raportowania polityki ochrony środowiska, który oczekiwany jest na pierwszy kwartał br. Haga będzie mogła wówczas wykorzystać swoje krajowe doświadczenie z „zielonych umów". „Zielone oferty" są to umowy pomiędzy promotorami projektów i władzami, ukierunkowane głównie na projekty na dużą skalę, które stoją w obliczu trudności regulacyjnych, a mają na celu złagodzenie barier dla zrównoważonej innowacji.

Transport

Prace w dziedzinie transportu drogowego będą ściśle powiązane ze strategią Unii Energetycznej i kluczowymi celami redukcji emisji CO2. Na kwiecień zaplanowano wspólne, nieformalne posiedzenie Rady ds. Transportu i Środowiska, które skoncentruje się na inteligentnej mobilności, innowacji i samodzielnie prowadzonych pojazdach, a także dekarbonizacji i paliwach alternatywnych.

Mamy nadzieję, ze ten krótki opis pozwoli Państwu zaplanować działania w interesujących Państwa dziedzinach na najbliższe miesiące. Szczegółowy program prezydencji holenderskiej w Radzie UE znaleźć można tutaj.