Wkrótce uproszczenie procedury egzekwowania prawa konkurencji

W projekcie założeń do ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, która ma przenieść do polskich przepisów postanowienia unijnej dyrektywy, znajdują się przepisy, które mają zapewnić poszkodowanym prawo do pełnego odszkodowania obejmującego faktycznie poniesioną stratę, utracone zyski, a także odsetki - uważa Konfederacja Lewiatan.

Dyrektywa 2014/104/UE w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej jest efektem blisko 10 letnich prac prowadzonych przez organy unijne w celu ułatwienia dochodzenia roszczeń opartych na naruszeniach reguł konkurencji. Umożliwia dochodzenie roszczeń nabywcom bezpośrednim, w tym dystrybutorom, kupującym produkty czy usługi od przedsiębiorców naruszających prawo.

Istotnym postanowieniem jest również ustanowienie solidarnej odpowiedzialności wszystkich naruszycieli względem poszkodowanych. Oznacza to, że każdy z naruszających reguły konkurencji będzie odpowiedzialny za szkodę w pełnej wysokości, a poszkodowany będzie mógł dochodzić jej naprawienia od każdego z nich osobno aż do zaspokojenia roszczenia.

- Dyrektywa wymaga od państw członkowskich wprowadzenia wzruszalnego domniemania wyrządzenia szkody w wyniku naruszeń przybierających postać kartelu. Konfederacja Lewiatan popiera postulat podmiotowego dookreślenia zakresu zastosowania tego domniemania przyjętego w projekcie założeń. Przyjmuje on, że w razie stwierdzenia istnienia kartelu domniemywa się wywołanie przez niego szkód u podmiotów występujących w jednym łańcuchu transakcji z członkami kartelu. Dla uaktywnienia domniemania poniesienia szkody powód musiałby wykazać, że zbywał lub nabywał towary bądź usługi bezpośrednio lub pośrednio od uczestnika kartelu. Naszym zdaniem brak takiego zawężenia mógłby spowodować lawinę zupełnie niezasadnych roszczeń, zaś pozwany musiałby wykazywać że szkoda nie mogła zaistnieć z uwagi na brak powiązania gospodarczego - mówi Anna Dużyńska-Pucha, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

W stanowisku skierowanym do Ministra Sprawiedliwości Konfederacja Lewiatan wskazała także m.in. na trudności związane z ustaleniem momentu zawieszenia postępowania oraz konieczność odpowiedniej transpozycji dyrektywy w zakresie wyjawienia środków dowodowych, zwłaszcza w kontekście ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy bankowej.

Dyrektywa powinna zostać implementowana do porządków krajowych państw członkowskich najpóźniej do 27 grudnia 2016 r. Implementacja obejmie nie tylko przepisy prawa ochrony konkurencji, ale również prawo prywatne materialne i procedurę cywilną.

Konfederacja Lewiatan