Audytorzy będą mogli świadczyć dodatkowe usługi

Senat poszerzył katalog dodatkowych usług świadczonych przez audytorów na rzecz badanych jednostek zainteresowania publicznego (JZP), np. banków czy spółek giełdowych. O zmianę przepisów, z sukcesem, apelowała Konfederacja Lewiatan.

- Cieszymy się, że senatorowie uwzględnili w swoich poprawkach nasze propozycje i dopuścili możliwość świadczenia przez audytorów dodatkowych usług, m.in. przeprowadzanie procedur należytej staranności czy poświadczenia dotyczące sprawozdań lub informacji finansowych dla organów nadzoru wykraczające poza zakres ustawowego badania, pomagające tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków - mówi Adrian Karkoszka, ekspert departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.

W sejmowej wersji ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, firmy które weryfikują sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego, nie mogły świadczyć usług za wyjątkiem zdefiniowanych jako czynności rewizji finansowej.
Tymczasem poza usługami spełniającymi definicję czynności rewizji finansowej istnieje szereg usług o charakterze atestacyjnym (poświadczającym), które wykonują właśnie biegli rewidenci (firmy audytorskie), badający sprawozdania finansowe.

Ponadto istnieją usługi, nie mające charakteru atestacyjnego, które wykonywane są przez biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe jednostki i tylko biegły rewident (firma audytorska) powinien je świadczyć z racji posiadania dogłębnej wiedzy o spółce.
Konfederacja Lewiatan zwracała w swoich stanowiskach uwagę, że powierzanie tych usług innym podmiotom prowadzić będzie do komplikacji i ograniczeń w działaniach jednostki, której potrzeby w zakresie zlecania takich usług są nieodłącznie związane z tym właśnie, iż zleceniobiorca dokonuje bądź dokonał badania sprawozdań finansowych jednostki.

Konfederacja Lewiatan