Biznes powinien uczestniczyć w reformie szkół wyższych

Polski system szkolnictwa wyższego trzeba zmienić tak, aby studenci byli lepiej przygotowani do potrzeb rynku pracy, oczekiwań przedsiębiorców, kładąc nacisk szczególnie na innowacyjność. W reformowaniu uczelni powinni brać udział pracodawcy - napisała Konfederacja Lewiatan, oceniając program Komisji Europejskiej dotyczący szkolnictwa wyższego.

Komisja Europejska chciałaby, aby do 2020 r. udział osób z wyższym wykształceniem lub posiadających równoważne kwalifikacje w ogólnej liczbie młodych, wynosił 40 proc.

- Ten cel można zrealizować pod warunkiem, że zlikwidujemy niedopasowanie obecnego kształcenia do potrzeb rynku pracy, włączymy uczelnie w innowacyjną gospodarkę i będziemy wspierać nowoczesne, skuteczne systemy szkolnictwa wyższego. W reformie uczelni wyższych nie może zabraknąć pracodawców. Musimy też zwiększyć udział osób, które po kształceniu zawodowym (szkoły branżowe i technika) kontynuują naukę na uczelniach wyższych, a do tego potrzebna jest promocja kształcenia praktycznego wśród rodziców i uczniów szkół podstawowych - mówi Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan popiera przedsięwzięcia mające na celu wspieranie edukacji i podnoszenia kwalifikacji również w ramach współpracy i integracji pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Konieczne jest rozwijanie współpracy nauki z biznesem w obszarach związanych z komercjalizacją badań naukowych i przygotowaniem wysoko wykwalifikowanych kadr odpowiadających na bieżące i przyszłe potrzeby gospodarki i firm.

Priorytetami naszego szkolnictwa wyższego powinno być:
- zwiększenie udziału w edukacji nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM)
- rozwój i kształcenie umiejętności miękkich, orientację na studenta - przygotowanie do inteligentnego poruszania się na rynku pracy oraz wykorzystanie nowych technologii w procesie edukacji i zdobywania praktycznych umiejętności
- inkluzywność systemu edukacji i nagradzanie studentów (także punktami ECTS) za aktywność społeczną i wolontariat
- angażowanie uczelni w działania innowacyjne i współpracę z biznesem na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym
- efektywność (także finansowa) systemu edukacji i jej struktur.

Konfederacja Lewiatan