Jakich usprawnień potrzebuje PO WER? Czekamy na zgłoszenia

Konfederacja Lewiatan bierze udział w pracach Grupy ds. efektywności Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. We wrześniu planowane jest kolejne spotkanie grupy, w związku z tym zapraszamy do zgłaszania tematów (wraz z uzasadnieniem i ewentualną propozycją zmiany przepisów), które powinniśmy zaprezentować w Państwa imieniu, na forum tego gremium.

Zadania grupy polegają w szczególności na:

a) wypracowywaniu propozycji działań podnoszących efektywność wdrażania PO WER (o charakterze systemowym i doraźnym);

b) identyfikacji głównych czynników opóźniających realizację Programu i obniżających jakość interwencji;

c) formułowaniu propozycji rozwiązań dotyczących usprawnień i środków naprawczych mających na celu zwiększenie efektywności interwencji lub uniknięcie negatywnych konsekwencji ewentualnych opóźnień we wdrażaniu Programu;

d) analizie postulatów zgłaszanych na dedykowany adres poczty elektronicznej, biorąc pod uwagę ich wpływ na podniesienie efektywności wdrażania Programu;

e) wypracowaniu propozycji kompleksowego systemu monitorowania i oceny efektywności interwencji dla poszczególnych obszarów;

f) przedstawianiu na forum Podkomitetu do spraw Efektywności Funduszy Unii Europejskiej 2014-2020 sprawozdania z prowadzonych prac wraz z informacją o ich wynikach.


Postulaty zbiera Małgorzata Lelińska, e-mail: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl do 31 sierpnia (czwartek), do końca dnia.