Ludzie, którzy zmieniają biznes i wspierają różnorodność

Trwa nabór kandydatur pracowników i pracowniczek działających na rzecz rozwoju CSR do nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Ludzie, którzy zmieniają biznes". Wyróżnienie przyznawane jest pracownikom, którzy dążą do tego, aby zarządzanie biznesem w sposób odpowiedzialny stawało się w Polsce standardem i którzy swoim osobistym zaangażowaniem przyczynili się w latach 2015- 2016 do upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social reposnsibility). Z okazji obchodów 5 lat projektu Karta Różnorodności, wyjątkowo zostanie przyznana także nagroda w kategorii „różnorodność" za wspieranie idei różnorodności w miejscu pracy i poza nim.

„Ludzie, którzy zmieniają biznes" to nagroda przyznawana pracownikom różnych szczebli, nie tylko z sektora biznesu, ale także z podmiotów niebiznesowych: uczelni wyższych, administracji publicznej, organizacji pozarządowych czy organizacji otoczenia biznesu.

- Nagradzając i promując osoby działające na rzecz rozwijania idei CSR w polskich firmach i organizacjach chcemy docenić ludzi - pracowniczki /ów - liderki/ów, dzięki którym firmy stają się bardziej społecznie odpowiedzialne, zmotywować ich do dalszych działań, jednocześnie inspirując kolejnych. W roku 5. urodzin Karty Różnorodności zależy nam także na docenieniu inicjatyw i działań na rzecz tworzenia bardziej otwartych i włączających miejsc pracy, dlatego tym razem zdecydowaliśmy się także przyznać nagrodę, w kategorii różnorodność. - mówi Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Nagroda zostanie wręczone już po raz drugi - pierwsza edycja Nagrody odbyła się w roku 2015 przy okazji obchodów 15lecia Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tym razem laureaci zostaną ogłoszeni 24 maja, podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, konferencji organizowanej w ramach koordynowanego przez FOB projektu Karta Różnorodności www.kartaroznorodnosci.pl.

Zgłoszenia do Nagrody przyjmowane są od 14 lutego do 13 kwietnia br., za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda.

 

Nagroda zostanie w tym roku przyznana w następujących kategoriach:

I Biznes - pracownik/pracowniczka firmy, którzy przyczynili się do realnych zmian w swojej firmie i przyczyniają się do promocji społecznej odpowiedzialności biznesu - w miejscu pracy i poza nim.

II Sektor pozabiznesowy - pracownik/pracowniczka np. organizacji pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei CSR i zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy i poza nim.

III Różnorodność - pracownik/pracowniczka  organizacji biznesowej lub pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei różnorodności w miejscu pracy i poza nim.

Kandydata do nagrody może zgłosić dowolna osoba, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą zarówno osoby zgłaszanej, jak i instytucji, w której ta osoba jest zatrudniona. Instytucja ta musi być zarejestrowana na terytorium Polski.

Więcej informacji o nagrodzie na www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda  


 

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Patroni Medialni: be.Navigator, Polityka, Personel i Zarządzanie.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Kłopotowska

agnieszka.klopotowska@fob.org.pl

tel. 721 296 197

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest największą i najdłużej działającą organizacją pozarządową w Polsce zajmującą się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w kompleksowy sposób. Podejmując liczne inicjatywy, umożliwia dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy czterema grupami interesariuszy: firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim. Więcej na www.odpowiedzialnybiznes.pl.