Raport KE o wsparciu innowacyjności regionów

Komisja Europejska opublikowała dokument na temat wspierania innowacyjności europejskich regionów poprzez mechanizm tzw. strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz badań naukowych i innowacji. Wkrótce będzie on omawiamy przez Radę UE, również w kontekście wykorzystywania przyszłych europejskich funduszy strukturalnych.

Jednym ze sposobów koncentrowania funduszy europejskich na obszarach tematycznych o największej wartości dodanej są tzw. strategie inteligentnych specjalizacji. Wyznaczenie przez poszczególne regiony w Europie swoich przewag konkurencyjnych było jednym z warunków wstępnych dla wdrażania unijnych środków na innowacje oraz B+R. Łącznie w Unii utworzono nieco ponad 120 takich strategii, ustanawiających krajowe i regionalne priorytety w zakresie tego rodzaju inwestycji.

W załączonym materiale Komisja Europejska określiła wyzwania dotyczące lepszego ukierunkowania dalszego wspierania innowacyjności, m.in.

  • reformy systemów badań naukowych i innowacji w regionach;
  • pogłębianie współpracy pomiędzy regionami w zakresie inwestycji w innowacje (m.in. przy wykorzystaniu tematycznych platform inteligentnej specjalizacji);
  • wykorzystanie efektu dźwigni finansowej w odniesieniu do badań naukowych i innowacji w regionach słabiej rozwiniętych i podlegających przemianom przemysłowym (planowany pilotaż współpracy KE z wybranymi regionami w zakresie ułatwiania korzystania z różnych istniejących europejskich instrumentów i programów);
  • większa synergia i komplementarność między politykami i instrumentami UE (planowane ułatwienia w zakresie łączenia wsparcia na B+R+I z różnych źródeł - pomoc państwa, zamówienia publiczne, współpraca międzyregionalna).

Komunikat Komisji Europejskiej

Dokument towarzyszący

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące niniejszego dokumentu prosimy kierować na adres ldyba@konfederacjalewiatan.pl do piątku 25 sierpnia.