Wdrażanie działań w programach UE może się opóźnić

Usunięcie z Umowy Partnerstwa deklaracji reformy KRUS nie podoba się Komisji Europejskiej, która twardo stoi na stanowisku, że dopóki zapis ten nie wróci do dokumentu, nie ma mowy o jego zatwierdzeniu. Taką zmianę wprowadziło Ministerstwo Rolnictwa. Zdaniem Konfederacji Lewiatan może to opóźnić wdrażanie nowych działań w programach operacyjnych.

Umowa Partnerstwa to dokument określający kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce - Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Na ostatniej prostej opracowania tego dokumentu Ministerstwo Rolnictwa zgłosiło poprawkę dotyczącą optymalnego wykorzystania zasobów ludzkich tkwiących w rolnictwie poprzez reorientację zawodową rolników i ich rodzin w kierunku podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej lub zatrudnienia poza rolnictwem.

Korekta dotyczy działań, jakie trzeba podjąć w tym zakresie. W dotychczas obowiązującym dokumencie mowa była o konieczności przeprowadzenia systemowych zmian w rolnictwie (reforma KRUS). W wyniku poprawki w ostatecznej wersji dokumentu, w miejsce reformy KRUS pojawiło się wsparcie mobilności międzysektorowej i terytorialnej oraz dostosowania systemu ubezpieczeń emerytalnych.

Komisja Europejska od lat w przygotowywanych przez Radę Unii Europejskich tzw. country specific recommendation (zalecenia dla krajów członkowskich) zwraca uwagę na fakt, że preferencyjne sektorowe systemy zabezpieczenia społecznego, w szczególności wysoko dotowane systemy emerytalno-rentowe dla rolników, wiążą się z wysokimi kosztami budżetowymi i mogą przyczyniać się do zmniejszenia mobilności siły roboczej. Liczba osób objętych ubezpieczeniem społecznym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) powoli maleje od 2007 r., z kolei liczba beneficjentów świadczeń emerytalnych z KRUS będzie prawdopodobnie rosnąć do 2018 r. Od 2011 r. wydatki na KRUS ponoszone przez budżet państwa pozostawały na niezmienionym poziomie 1 % PKB. Rolnicy nie podlegają powszechnemu obowiązkowi podatkowemu i nie mają obowiązku prowadzić ksiąg rachunkowych, a poziom samofinansowania KRUS jest niski.
W związku z powyższym KE zaleca Polsce zapewnienie stabilności i adekwatności systemu emerytalnego oraz zwiększenie uczestnictwa w rynku pracy poprzez rozpoczęcie reformy preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych, usunięcie przeszkód zniechęcających pracodawców do wyboru trwałych form zatrudnienia i lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

- Sytuacja jest kuriozalna - ocenia Małgorzata Lelińska, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Jej zdaniem brak konsensusu pomiędzy Polską a KE rzutuje na możliwość zatwierdzenia zmian w programach operacyjnych, także tych niezwiązanych z rolnictwem. Komisja nie będzie mogła formalnie ocenić zgodności programów ze zmienianą Umową Partnerstwa.

Dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój oznacza to, że w blokach startowych póki co postoją jeszcze m.in. nowe działania skierowane do firm rodzinnych, projekty pobudzające procesy innowacyjne, czy wsparcie kompetencji menedżerskich w MŚP. Ministerstwo Rozwoju zapewnia, że prace nad konkursami w tym zakresie będą trwały, tak by po zakończeniu formalności na linii Polska - KE, zgodnie z planem uruchomić to finansowanie.

Konfederacja Lewiatan