Przedsiębiorcy popierają sprzedaż energii tylko na giełdzie

Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan, popiera inicjatywę ministra energii dotyczącą zwiększenia obowiązku sprzedaży energii elektrycznej poprzez zorganizowane platformy obrotu. Wspiera też działania, które mogą przyczynić się do zwiększenia przejrzystości obrotu energią, tworzenia wiarygodnych indeksów rynkowych i prawidłowego funkcjonowania mechanizmów konkurencji.

- Poprawi to jawność i przejrzystość sprzedaży oraz doprowadzi do określenia realnego poziomu kosztów energii w drodze transakcji zwieranych na publicznych platformach obrotu. Wzrost obowiązku będzie także narzędziem ochrony odbiorców przed wykorzystywaniem pozycji dominującej przez niektóre podmioty w obrocie energią elektryczną - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Przedsiębiorcy popierają zwiększenie obowiązku sprzedaży energii elektrycznej przez giełdę od 1 stycznia 2019 r. jednak z uwzględnieniem dodatkowych okoliczności:
• uwzględnienia w zmianie prawa zobowiązań wynikających z już zawartych i obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców;
• utrzymaniem dotychczasowych i wprowadzeniem nowych wyłączeń z tego obowiązku;
• konieczności obniżenia opłat giełdowych i zabezpieczeń finansowych dla uczestników rynku.

Należy mieć na uwadze, że wprowadzenie 100 proc. zobowiązania sprzedaży energii elektrycznej przez zorganizowane platformy nie przyczyni się samo w sobie do obniżenia ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, ale jest jednym z istotnych instrumentów, któremu powinny towarzyszyć stopniowo wprowadzane głębsze zmiany w sposobie funkcjonowania rynku energii elektrycznej, zarówno hurtowego jak i detalicznego, w tym Towarowej Giełdy Energii.

Zwiększone uczestnictwo w rynku giełdowym wiąże się ze wzrostem opłat giełdowych i zabezpieczeń finansowych obniżających przychody ze sprzedaży energii. Przedsiębiorcy wyrażają przekonanie, że w ślad za istotnym wzrostem obowiązkowego wolumenu obrotu energią na rynku giełdowym, powinno następować istotne zmniejszenie przez Towarową Giełdę Energii jednostkowych opłat z tytułu uczestnictwa w tym rynku.

Konfederacja Lewiatan