Konieczne są zmiany w realizacji unijnych projektów

Rezygnację z obowiązku szacowania wartości zamówienia w projektach unijnych, zmianę niejasnych przepisów związanych z wyznaczaniem właściwego trybu wyboru wykonawców, wprowadzenie zapisów, które pozwolą beneficjentom stosować zasadę konkurencyjności zawsze, kiedy według nich jest to uzasadnione, bez obawy o korekty finansowe związane z zastosowaniem niewłaściwego trybu wyboru wykonawców - proponują Konfederacja Lewiatan i Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich.

Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Konfederacja Lewiatan przygotowali stanowisko dotyczące konieczności nowelizacji wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

- W oparciu o doświadczenia beneficjentów wspólnie sformułowaliśmy szereg postulatów, przede wszystkim dotyczących realizacji zamówień w projektach. Przepisy w tym zakresie nie przystają do praktyki realizacji projektów, są niejasne i rodzą ryzyko korekt finansowych. Co więcej dają duże pole do interpretacji, a tym samym nierównego traktowania beneficjentów. Remedium na to nie stanowią niestety podręczniki i instrukcje wydawane przez Instytucję Zarządzającą funduszami europejskimi - mówi Małgorzata Lelińska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

W stanowisku zwraca się uwagę między innymi na nadmierne obciążenia biurokratyczne (postulat rezygnacji z obowiązku szacowania wartości zamówienia), niejasne przepisy związane z wyznaczaniem właściwego trybu wyboru wykonawców (postulat wprowadzenia do wytycznych testu trzech tożsamości - czasowej, podmiotowej oraz przedmiotowej) oraz proponuje wprowadzenie zapisów, które pozwolą beneficjentom stosować zasadę konkurencyjności zawsze, kiedy to według nich jest uzasadnione bez obawy o korekty finansowe związane z zastosowaniem niewłaściwego trybu wyboru wykonawców (obecnie zasada konkurencyjności nie jest jednoznacznie bardziej restrykcyjna niż rozeznanie rynku). Wśród innych postulatów znalazła się także propozycja nowej definicji osoby samozatrudnionej oraz doprecyzowanie możliwych do zastosowania kryteriów wyboru wykonawców.

Wytyczne w obecnej formie nie powinny dłużej obowiązywać. Konieczna jest pogłębiona dyskusja i odważne zmiany przepisów - uproszczenia odpowiadające praktyce realizacji projektów. Ryzyko i obciążenie po stronie beneficjentów są obecnie nieuzasadnione i zbyt wysokie. Kluczowe w wydatkowaniu środków (zarówno na etapie realizacji projektu, jak i w czasie kontroli poniesionych wydatków) powinny być: dbałość o zachowanie równego dostępu wykonawców oraz efektywność finansową (relację nakład-rezultat), a nie koncentrowanie się na czysto biurokratycznych obowiązkach. To drugie bywa znacznie droższe, czasochłonne i mniej konkurencyjne, czyli mniej efektywne, niż kupowanie produktów i usług bez żadnych procedur.

Wspólne stanowisko Konfederacji Lewiatan i Biura Rzecznika Funduszy Europejskich - szczegółowe uwagi  

Konfederacja Lewiatan