Niekorzystny zakaz dochodzenia przedawnionych długów

Dzisiaj senackie komisje ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji będą rozpatrywały nowelizację kodeksu cywilnego dotyczącą skrócenia przedawnienia roszczeń przysługujących przeciwko konsumentowi. Zdaniem Konfederacji Lewiatan to złe rozwiązanie, na którym stracą przedsiębiorcy i konsumenci.

Nowelizacja przewiduje m.in. skrócenie przedawnienia roszczeń przysługujących przeciwko konsumentowi oraz wprowadza zasadę, iż po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

- Takie rozwiązanie oceniamy krytycznie. W obecnej chwili po upływie terminu przedawnienia zobowiązanie staje się ,,naturalne" - dłużnik może je spełnić, można też dochodzić wierzytelności, natomiast w przypadku procesu sądowego, dłużnik powinien podnieść zarzut przedawnienia, aby sąd go uwzględnił - mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Nowelizacja narusza zasadę pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać), utrudnia możliwość dochodzenia wierzytelności, należnej zapłaty za towar bądź usługę - prawa tyle podstawowego, co pierwotnego w relacjach cywilnoprawnych. De facto projektowana zmiana wprowadza rozwiązanie zbliżone do umorzenia długu. Negatywne skutki ustawy obejmą nie tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą, lecz także obywateli, którzy jej nie prowadzą.

- Ryzyko braku zwrotu długu jest wkalkulowane w cenę, po której przedsiębiorcy oferują swoje towary i usługi. Projektowana zmiana oznacza, iż wzrośnie ryzyko braku możliwości odzyskania pieniędzy przez wierzyciela. Ustawa rodzi ryzyko wzrostu cen na skutek podwyższenia ryzyka transakcyjnego dla przedsiębiorców - dodaje Adrian Zwoliński.

Ponadto brzmienie proponowanego art. 117 §2 (1) kodeksu cywilnego nie wskazuje czy zakaz domagania się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi dotyczy postępowania sądowego czy również innych działań zmierzających do uzyskania wierzytelności, a nie podejmowanych na drodze postępowania sądowego (m.in. pisemne wezwanie do zapłaty), co dodatkowo ograniczyłoby możliwość dochodzenia wierzytelności.

Konfederacja Lewiatan