Stanowisko Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki w ramach debaty nad poziomem cen energii w umowach sprzedaży realizowanych w warunkach rynkowych

Aktualna debata polityczno-ekonomiczna nad poziomem cen w zawartych umowach sprzedaży energii elektrycznej, realizowanych na warunkach rynkowych, skupia się na sprzedawcach, jako podmiotach determinujących wysokość cen w umowach sprzedaży energii elektrycznej.

Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki (dalej: ZPPE) zwraca uwagę, że debata ta powinna zostać poszerzona o kilka dodatkowych, następujących obszarów, których analiza jest niezbędna dla pełnej oceny obecnych uwarunkowań rynkowych:

  • Ceny w umowach sprzedaży energii elektrycznej, realizowane na rynku konkurencyjnym wynikają z poziomu cen na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie, gdzie zapewnia się przejrzyste procedury kształtowania się cen.
  • W 2018 roku podwyższono do 100% obowiązek sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców energii na Towarowej Giełdzie Energii. Oznacza to, że sprzedawcy mogą zakupić wytworzoną energię zasadniczo jedynie przez giełdę.
  • Od kilku lat obserwujemy podejmowanie działań prowadzących do koncentracji zarówno aktywów wytwórczych jak i sprzedaży energii. Skutkiem tych działań jest ograniczanie konkurencji na rynku wytwarzania energii.
  • Poziom cen energii oferowanej przez wytwórców na giełdzie jest determinowany kosztami paliwa i kosztami nabycia uprawnień do emisji CO2. Ceny uprawnień do emisji w 2018 roku wzrosły z poziomu 5-7 euro do niemal 25 euro za tonę CO2.
  • Uprawnienia do emisji CO2, związane są nieodłącznie z wytwarzaniem energii w źródłach wykorzystujących paliwa kopalne. W Polskich warunkach jednostki wytwórcze wytwarzające ponad 80% energii elektrycznej muszą pozyskiwać uprawnienia dla emisji. 100% wpływów z zakupu uprawnień CO2 jest przychodem budżetu państwa, tym samym budżet państwa jest głównym beneficjentem wzrostu ceny uprawnień CO2.
  • Na rynku konkurencyjnym sprzedawca ma wpływ na ok. 2% kosztów sprzedaży energii. W sytuacji, gdy cena energii z dostawą na rok 2019 rośnie na giełdzie o 70% w stosunku do 2018 roku, sprzedawcy nie są w stanie w żaden sposób zrekompensować tego wzrostu.

Powyższe elementy w sposób jednoznaczny wskazują na mechanizm powstawania cen energii na rynku konkurencyjnym. W 2018 roku wzrost energii elektrycznej w polskich warunkach głównie podyktowany jest wzrostem cen węgla kamiennego oraz wzrostem kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. Głównym beneficjentem wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 jest budżet państwa, któremu wpływy z tego tytułu zapewniają wytwórcy energii ze źródeł konwencjonalnych, przez zakup uprawnień do emisji. Sprzedawcy energii, zwłaszcza te podmioty, które działają poza zintegrowanymi grupami energetycznymi, są jedynie podmiotami działającymi pomiędzy giełdą energii a klientami. Wszelkie próby ustawowego ograniczenia poziomu cen sprzedaży energii elektrycznej, w umowach zawartych na warunkach rynkowych doprowadzą do sytuacji, w której klienci będą mieli coraz mniejszy wybór ofert, gdyż podmioty, szczególnie te działające poza strukturami grup zintegrowanych, będą wycofywały się z prowadzonej działalności.

Zdaniem ZPPE można ograniczyć skalę odczuwalnych przez podmioty gospodarcze podwyżek cen energii poprzez zmniejszenie akcyzy na energię elektryczną i czynników cenotwórczych takich jak opłata przejściowa. Zwłaszcza opłata przejściowa jest obecnie pobierana w całkowitym oderwaniu od założeń ustawy o rozwiązaniu kontraktów długoterminowych. Kontrakty te w większości już wygasły, płatności na rzecz nielicznych wytwórców regularnie spadają, a opłata przejściowa jest pobierana od kilku lat na niezmienionym poziomie, około 2 miliardów złotych rocznie.