Wsparcie z PO IiŚ zwiększenia efektywności energetycznej

Ministerstwo Energii zaprasza duże przedsiębiorstwa na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia z PO IiŚ zwiększenia efektywności energetycznej oraz optymalizacji gospodarowania energią.

Spotkanie odbędzie się 31 stycznia br. w siedzibie ME, ul. Krucza 36/Wspólna 6, sala kolumnowa. Zgłoszenia należy przesyłać na adres lucja.sromecka@me.gov.pl.

Wnioski na konkurs można składać od 31 stycznia do 31 marca 2018 r. 

Główne zasady ubiegania się o dofinansowanie poniżej oraz na www.pois.gov.pl/nabory/

Działanie 1.2 POIŚ. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

  

Zasady ubiegania się o dofinansowanie

Wnioskodawcy: duże przedsiębiorstwa

Typy inwestycji: wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego

·         przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;

·         głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;

·         zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez

·         przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych,

·         oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;

·         budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE);

·         zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa

 

Forma wsparcia: pomoc zwrotna

Okres finansowania:

15 lat

Oprocentowanie

0%

Karencja:

12 miesięcy od daty zakończenia inwestycji

Wymóg kalkulacji luki finansowej

brak wymogu w przypadku projektów rentownych, gdzie ma miejsce100% zwrotu kapitału

Wysokość wsparcia ze środków UE w formie pomocy zwrotnej (dofinansowanie) dla projektu przyjmuje stałą wartość determinowaną przez poziom oszczędności energii finalnej.

Elementem pomocy zwrotnej może być premia inwestycyjna:

·         udzielana jest w formie częściowego umorzenia udzielonej pomocy zwrotnej;

·         umorzeniu podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pomocy zwrotnej;

·         wysokość premii inwestycyjnej uzależniona jest od wielkości oszczędności energii finalnej uzyskanej w wyniku realizacji inwestycji zgodnie z poniższym schematem:

 

Oszczędność energii

finalnej[1]

 

Wysokość wsparcia ze

środków UE w formie

pomocy zwrotnej (P) w

trakcie realizacji projektu

jako % kosztów

kwalifikowalnych

Wysokość wsparcia ze środków UE w formie pomocy zwrotnej po potwierdzeniu wysokości oszczędności energii finalnej jako % kosztów kwalifikowalnych

Premia inwestycyjna (PI)

Pomoc zwrotna (P)

podlegająca spłacie

< 7%

 

75%

5%

70%

7%-15%

10%

65%

>15%

15%

60%[1] Uzyskana oszczędność energii finalnej potwierdzona audytem ex-post wykonanym po zakończeniu

realizacji inwestycji (i dołączonym do wniosku końcowego o płatność).