Modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu w branży spedycyjno-logistycznej

Konfederacja Lewiatan w partnerstwie z Instytutem Analiz Rynku Pracy oraz Związkiem pracodawców „Transport i Logistyka Polska" przygotowała modelowe programy realizacji praktycznej nauki następujących zawodów:

  • spedycja: technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali,
  • logistyka: technik logistyk, magazynier logistyk.

Modele mają dwa warianty: szkoła - przedsiębiorca i szkoła - centrum kształcenia praktycznego - przedsiębiorca. Elementy modeli:

  1. Analiza podstaw prawnych kształcenia w zawodzie.
  2. Podział treści nauczania na lata nauki wraz z uzasadnieniem przyjętej kolejności. 
  3. Korelacje między-przedmiotowe i ich rola w utrwalaniu wiedzy i umiejętności.
  4. Treści nauczania do realizacji w rzeczywistych warunkach pracy w modelu: szkoła-pracodawca.
  5. Rozwiązania organizacyjne w zakresie realizacji zajęć praktycznych, a także praktyk zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 
  6. Zasady i formy monitorowania jakości kształcenia praktycznego realizowanego przez uczniów u pracodawcy.
  7. Przykładowy wzór umowy szkoły z pracodawcą oraz wzory innych dokumentów praktycznej nauki zawodu (dziennik zajęć praktycznych, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych).
  8. Formy współpracy nauczycieli, w tym nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz kierowników kształcenia

Zachęcamy do zapoznania się ostateczną wersją modeli oraz przekazanie do nas informacji zwrotnej na temat stopnia ich wykorzystania.

Poniżej zamieszczone zostały materiały oraz jest ankieta - bardzo prosimy o jej wypełnienie i odesłanie na adres: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl. Zależy nam na informacji zwrotnej zarówno w odniesieniu do modeli, które przesłaliśmy do Państwa wiosną 2019 r. (wersja sprzed pilotażu modeli), a także planów dotyczących wykorzystania obecnie upublicznionych ostatecznych wersji tych dokumentów.

Materiały i ankieta do pobrania:

Modele powstały w projekcie „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej". Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.