Polak liczącym się kandydatem na ważne stanowisko w UE

• Jacek P. Krawczyk, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, ma duże szanse zostać prezydentem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES).
• Krawczyk pełni obecnie funkcję przewodniczącego Grupy Pracodawców EKES, która w 2020 roku przejmuje rotacyjną prezydencję Komitetu. Głosowanie w tej sprawie 22 stycznia 2020 r.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny to ciało doradcze Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady UE. Składa się z 350 przedstawicieli organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych, ze wszystkich krajów członkowskich UE. Komitet opiniuje projekty unijnej legislacji. Tym samym dba o to, by unijne prawo odzwierciedlało oczekiwania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.

"Choć opinie komitetu nie są wiążące dla innych instytucji to jego rola jest niezmiernie istotna - szczególnie teraz, gdy w wielu krajach UE mamy do czynienia z kryzysem zaufania wobec UE" - stwierdził Krawczyk. Jego zdaniem, poprzez udział społeczeństwa obywatelskiego w procesie decyzyjnym UE, Komitet zapewnia tak potrzebne połączenie pomiędzy zwykłymi obywatelami a tymi, którzy tworzą unijne prawo.

Jacek P. Krawczyk jest członkiem EKES od samego początku polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Od 7 lat jest przewodniczącym Grupy Pracodawców EKES. W latach 2011-2013 był wiceprezydentem EKES ds. budżetu. Jest autorem kilkunastu opinii EKES na tematy związane z handlem międzynarodowym, sprawami społecznymi oraz lotnictwem cywilnym. To jeden ze współzałożycieli Konfederacji Lewiatan i jej wiceprezydent od 2002 roku.

Jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem, byłym szefem rady nadzorczej PLL LOT (2008-11), wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PKP (2005-06), prezesem i członkiem zarządu banków i firm z branż IT i finansowej. W latach 90-tych był Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego oraz szefem rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu (1991-92).

Wybory prezydenta EKES odbędą się w dwóch etapach. Najpierw, 22 stycznia Grupa Pracodawców będzie głosowała nad swoim kandydatem na Prezydenta. Potem, 27 października, po rozpoczęciu nowej kadencji EKES, kandydata zatwierdza całe zgromadzenie. To drugie głosowanie jest jednak formalnością, bo 2,5-letnia Prezydencja rotuje pomiędzy grupami i grupy wzajemnie respektują swoje propozycje.

Polska ma w EKES 21 przedstawicieli, wśród nich są reprezentanci Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, BCC, Związku Rzemiosła Polskiego, NSZZ Solidarność, OPZZ, FZZ oraz organizacji takich jak OFOP (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych) Federacja Konsumentów czy Polski Klub Ekologiczny.

Jacek P. Krawczyk
Prezydent Grupy Pracodawców EKES
Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan


Aktywność związana z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym:
Jacek Krawczyk jest członkiem EKES od 2004 roku. Między 2010 i 2013 był wiceprezydentem komitetu odpowiedzialnym za budżet. W kwietniu 2013 objął prezydenturę Grupy Pracodawców EKES, w 2015 i 2017 roku uzyskał reelekcję na to stanowisko znaczącą większością głosów.

Był sprawozdawcą kilkunastu opinii EKES, między innymi na temat TTIP (umowy handlowej ze stanami Zjednoczonymi) na temat Europejskiego Filaru Spraw Społecznych oraz w tematyce lotniczej (np. Zintegrowana Strategia Lotnicza UE, przepustowość lotnisk, Wspólne Europejskie Niebo). W latach 2015-18 był Przewodniczącym Komitetu Monitorującego ds. Stosunków Transatlantyckich

Działalność zawodowa:
Jest wiceprezydentem Konfederacji Lewiatan od 2002 roku. Przez lata był związany z sektorem transportowym: między 2008 a 2011 rokiem był przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskich Linii Lotniczych LOT. Od 2008 do 2011 roku był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Petrolotu. Od 2005 do 2006 roku był wiceprzewodniczącym Rady nadzorczej Polskich Kolei Państwowych.

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem, były członek zarządu i prezes kilku banków i firm z różnych branż gospodarki (IT, finanse i bankowość inwestycyjna). Od 2002 do 2004 roku był członkiem rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Między 2000 a 2002 rokiem był prezesem Optimusa, w tym czasie największej firmy IT na GPW.

W latach 90-tych był zaangażowany w polską transformację gospodarczą. W rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, gdzie odpowiadał za projekty restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne.

W 1998 roku został Prezesem Zarządu Banku Współpracy Europejskiej. Wcześniej, między 1995 i 1998 był country managerem Investment Bank Austria. Pomiędzy 1992 i 1995 rokiem był wiceprezesem zarządu Polskiego Banku Rozwoju. W latach 1991-92 był przewodniczącym rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu.

Edukacja:
Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia magisterskie Hautes Etudes Commerciales w Paryżu. Jest absolwentem programu "Consulting and Coaching for Change" prowadzonego przez INSEAD i stypendystą Fundacji Eisenhowera w 1998 roku.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest ciałem doradczym Unii Europejskiej reprezentującym zorganizowane społeczeństwo obywatelskie. Instytucja ma ponad 60 lat tradycji i została utworzona przez Traktaty Rzymskie w 1958 roku.

EKES przygotowuje opinie, w których wyraża swój punkt widzenia na projekty unijnego prawa oraz projekty polityk unijnych. Przygotowuje też opinie z własnej inicjatywy na tematy, które członkowie uznają za ważne dla obywateli UE. Pozostałe instytucje oraz Prezydencja UE mogą się zwrócić do EKES z prośbą o opinię rozpoznawczą na określony temat.

Komitet mocno angażuje się w tematykę kształtującą przyszłość Unii, taką jak gospodarka o obiegu zamkniętym czy sztuczna inteligencja. To EKES zabiegał o utworzenie platformy grup zainteresowanych gospodarką o obiegu zamkniętym, która jest największym w UE forum wymiany doświadczeń, gromadzącym polityków, przedstawicieli biznesu oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. To dzięki EKESowi konstytucyjna rola dialogu obywatelskiego i demokracji uczestniczącej jest zapisana w unijnych traktatach.

Komitet liczy 350 członków, mianowanych przez Radę UE na wniosek państw członkowskich na 5-letnią, odnawialną kadencję. Komitet składa się z trzech Grup: Grupy Pracodawców (gromadząca przedstawicieli organizacji pracodawców), Grupy Pracowników (gromadząca związki zawodowe) i Grupy „Różnorodność Europy" (do której należą przedstawiciele organizacji konsumenckich, ekologicznych i wszelkich organizacji pozarządowych.

Członkowie uczestniczą w pracach grup roboczych (pracujących nad poszczególnymi opiniami), 6 sekcji (będących odpowiednikami komisji parlamentarnych) oraz 9 razy do roku uczestniczą w Sesjach Plenarnych. Każda opinia jest głosowana najpierw na poziomie sekcji a następnie na poziomie Sesji Plenarnej. Członkowie nie pobierają wynagrodzenia, nie mieszkają na stałe w Brukseli; większość kontynuuje normalne zajęcia w swoim kraju.