Podatek handlowy nie tak szybko

• Zapadła decyzja o odłożeniu podatku handlowego o kolejny rok - poinformował money.pl. Formalnie przepis wstrzymujący jego pobór obowiązuje tylko do końca tego roku.
• Konfederacja Lewiatan apeluje, jeśli decyzja rzeczywiście zapadła, aby jak najszybciej znowelizować ustawę i odroczyć pobór podatku do czasu rozstrzygnięcia sporu przez TSUE.

- Gdybyśmy wprowadzili podatek od 2020 r. to po ewentualnym niekorzystnym dla Polski rozstrzygnięciu unijnego sądu, Polska zmuszona byłaby do zwrotu pobranych kwot podatku wraz z odsetkami. Jednocześnie samo jego płacenie wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez przedsiębiorstwa kosztów związanych z należytym ewidencjonowaniem sprzedaży dla potrzeb nowego podatku, jego obliczaniem i wpłacaniem do urzędu skarbowego. Firmy handlowe nie są i do 1 stycznia 2020 r. nie będą w stanie wdrożyć procedur niezbędnych do prawidłowego wypełnienia nowego obowiązku - mówi Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego (szef pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan.

1 września 2016 r. weszła w życie ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatek jest progresywny, podstawę opodatkowania stanowi nadwyżka przychodów ponad kwotę 17 mln zł, stawka podatku wynosi 0,8% przychodu mieszczącego się w przedziale od 17 do 170 zł mln zł oraz 1,4 % w odniesieniu do przychodu przekraczającego 170 mln zł.

Komisja Europejska uznała w 2016 r. podatek za niedozwoloną pomoc publiczną, ze względu na jego dyskryminacyjny charakter i nakazała Polsce zawieszenie jego poboru. Polska wstrzymała jego pobór (do końca 2019 r.) ale jednocześnie złożyła skargę na decyzję Komisji do SUE.

16 maja br. SUE wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym podatek ten nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej. Orzeczenie SUE zostało zaskarżone przez Komisję Europejską. Rozstrzygnięcie w drugiej instancji spodziewane jest w połowie 2020 r. Pomimo, że spór o podatek handlowy pomiędzy Polską a Komisją Europejską nie został prawomocnie rozstrzygnięty, przepisy ustawy z 6 lipca 2016 r. będą mieć zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych już od 1 stycznia 2020 r.

Stąd pilna konieczność jej nowelizacji i wstrzymania poboru podatku do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu przez TSUE.

Konfederacja Lewiatan