Zatrudnienie rośnie wolniej niż przed rokiem

Ważne dla firm. Wzrost zatrudnienia nieco zwalnia, natomiast
wynagrodzenia rosną w tempie podobnym jak przed rokiem.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Według danych GUS we wrześniu 2019 roku w sektorze przedsiębiorstw było zatrudnionych 6 386 tys. osób, co oznacza wzrost rok do roku o 2,6%. Tempo wzrostu zatrudnienia nieco zwalnia - rok temu przyrost pracujących wynosił 3,2%.

Sektor przedsiębiorstw zatrudniał we wrześniu mniej osób niż miesiąc wcześniej, aczkolwiek zmiana ta nie była znacząca (0,1%), a spadek liczby zatrudnionych wystąpił również w analogicznym okresie ubiegłego roku.Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 5084,56 zł wobec 4771,86 zł rok wcześniej (wzrost o 6,6%). Porównując bieżące dane z danymi z roku ubiegłego widać, że wzrost wynagrodzeń nadal utrzymuje się na podobnym poziomie - rok wcześniej dynamika wzrostu wynagrodzeń wyniosła 6,7%.
Niskie bezrobocie i utrzymujące się duże zapotrzebowanie na pracę są tymi czynnikami, które raczej będą stymulować wzrost wynagrodzeń, choć może być on nie tak znaczący jak we wcześniejszych latach - w ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku podwyżka płac była niższa niż rok temu w analogicznym okresie (6,8% do 7,2%).

Warto podkreślić, że publikowane przez GUS dane dotyczą wyłączenie podmiotów zatrudniających więcej niż 9 osób. Sytuacja w mikrofirmach jest znacząco różna. Z innych badań prowadzonych przez GUS dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób, wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w tych firmach wynosiło w 2018 roku 3081,1 zł, a więc znacząco mniej niż w firmach większych.

Konfederacja Lewiatan