Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Stanowiska

 • 2021-07-30 Gospodarka i finanse

  Przeciwdziałanie zatorom płatniczym - stanowisko Lewiatana

  Mając na względzie zarówno istotną rolę dla gospodarki, którą pełnią mechanizmy przeciwdziałające zatorom płatniczym, jak również konieczność rewizji właściwych regulacji pod kątem ich efektywności, precyzji i spójności z realiami rynkowymi, Konfederacja Lewiatan przedstawia Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące zidentyfikowanych problemów na gruncie regulacji przeciwdziałających zatorom płatniczym oraz dotyczące rekomendacji zmian tych przepisów.

 • 2021-07-30 Podatki

  Ustawa o rachunkowości - uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji

  W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy
  o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (UD154), który dostosowywać ma przepisy krajowe do unijnych regulacji standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania oraz posiadanego już przez część przedsiębiorców doświadczenia w zakresie nowej formy sprawozdawczości, Konfederacja Lewiatan pragnie zwrócić uwagę na wątpliwości dot. potencjalnego rozszerzenia wymogów formatu raportowania ESEF na wszystkie (również śródroczne) sprawozdania.

 • 2021-07-29 Środowisko i klimat

  Prawo ochrony środowiska - uwagi Lewiatana do poselskiego projektu nowelizacji ustawy

  W związku z przekazaniem do opiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Anita Kucharska-Dziedzic), przekazujemy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-07-29 Prawo ogólnogospodarcze

  Ustawa regulująca ograniczenia i wyłączenia od egzekucji - stanowisko Lewiatana

  Niniejsze stanowisko odnosi się do postulatu de lege ferenda petycji w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do unifikacji egzekucji sądowej i administracyjnej, poprzez uchwalenie jednej ustawy regulującej kompleksowo ograniczenia i wyłączenia od egzekucji (P10-123/20) w zakresie zmiany kwoty wolnej od egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

 • 2021-07-28 Prawo branżowe

  Specjalizacja i uzyskiwanie tytułu specjalisty przez farmaceutów - uwagi Lewiatana dot. rozporządzenia

  W związku z opublikowaniem na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia
  w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan. Ustawa o zawodzie farmaceuty wyraźnie określa, że osobą uprawnioną do sprawowania opieki farmaceutycznej jest farmaceuta. W naszej ocenie, kierunek proponowanych zmian może w przyszłości doprowadzić do sytuacji, w której wymagane będzie posiadanie specjalnych kwalifikacji uprawniających do świadczenia usług z zakresu opieki farmaceutycznej, co przełoży się na ograniczenie jej dostępności.

 • 2021-07-28 Prawo branżowe

  Prawa konsumenta - stanowisko Lewiatana dot. nowelizacji ustawy

  W związku z zaproszeniem do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (nr UC86), Konfederacja Lewiatan, w załączeniu, przedstawia stanowisko do projektu.

 • 2021-07-23 Prawo pracy i rynek pracy

  Strategia Migracyjna 2021-2022 - stanowisko Lewiatana

  Pozytywnie oceniamy przygotowanie długo oczekiwanego dokumentu, jakim jest Strategia Migracyjna, szczególnie, że zostało ono poprzedzone wieloaspektowymi pracami analitycznymi, które zostały opublikowane jako dokument diagnostyczny, określający aktualną sytuację migracyjną. Niewątpliwie istotnym wkładem do tej dyskusji o teraźniejszości i przyszłości polityki migracyjnej powadzonej przez polskie władze jest przygotowanie dokumentu opisującego trendy migracyjne oraz przygotowanie strategii opisującej główne kierunki działań, jakie zamierza podjąć polski rząd.

 • 2021-07-23 Prawo UE

  Sztuczna inteligencja - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

  W związku z posiedzeniem Komisji do Spraw Unii Europejskiej, na którym na zostać rozpatrzony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii (COM(2021) 206 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP, Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi do projektu rozporządzenia Artificial Intelligence Act.

 • 2021-07-22 Prawo UE

  Rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji - uwagi Lewiatana

  W związku z posiedzeniem Podkomisji stałej do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych, podczas którego ma zostać przedstawiona informacja Ministra Cyfryzacji na temat stanowiska Rady Ministrów do Rozporządzenia COM(2021) 206 ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji oraz Komunikatu COM(2021) 205 Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie promowania europejskiego podejścia do sztucznej inteligencji, Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi do projektu rozporządzenia Artificial Intelligence Act.

 • 2021-07-22 Prawo branżowe

  Procesy rynku energii - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

  W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie procesów rynku energii z dnia 21.06.2021 r. (nr w wykazie prac Ministra Klimatu i Środowiska - 603), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.