Nadanie statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu - uwagi

W nawiązaniu do pisma z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przekazaliśmy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu. Jednocześnie zastrzegliśmy sobie prawo uzupełnienia lub zmiany przekazanych uwag z uwagi na krótki termin konsultacji, który uniemożliwia rzetelnej analizy projektu. 

We wstępnej ocenie Konfederacji Lewiatan, projektowane zmiany Statutu BFG należy co do zasady ocenić pozytywnie. Jednocześnie poddajemy pod rozwagę dwie propozycje zmian:

1.        Zmiana § 6 Statutu BFG:

Zastrzeżenia budzi zaproponowana zmiana § 6 Statutu BFG polegająca na dodaniu obiegowego trybu podejmowania uchwał przez Radę Funduszu. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Rada Funduszu podejmuje uchwały „większością głosów przy obecności co najmniej czterech osób wchodzących w jej skład". Można zatem stwierdzić, że ustawa wskazuje jako jedyny - tryb podejmowania uchwał na posiedzeniu. Tym samym dodanie w drodze rozporządzenia trybu obiegowego będzie zmianą regulacji ustawowej aktem niższego rzędu. Wątpliwości budzi także samo określenie trybu obiegowego: „korespondencyjne uzgodnienie stanowisk". Rodzi się pytanie, na czym takie korespondencyjne uzgodnienie stanowisk będzie miało polegać, czym będzie się różnić od głosowania itp.?

2.        Wykreślenie dotychczasowego § 13 Statutu BFG:

Może budzić wątpliwości zasadność wykreślenia dotychczasowego § 13 Statutu BFG, który konkretyzował uprawnienia kontrolne Rady Funduszu i jej poszczególnych członków, pozostawiając jednocześnie katalog otwarty środków kontrolnych poprzez sformułowanie „w szczególności". Autorzy projektu powołują się na to, że uprawnienia kontrolne Rady wynikają wprost z art. 7 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a usunięcie § 13 zmierza do usunięcia ewentualnych wątpliwości co do zakresu i formy sprawowania kontroli. Wydaje się jednak, że zasadnym byłoby pozostawienie w treści Statutu BFG wskazania katalogu czynności, jakie w ramach kompetencji kontrolnych może wykonywać Rada.