Studia Podypolomowe Public Affairs & Lobbing

Studia Podyplomowe Collegium Civitas w języku polskim i angielskim realizowane we współpracy z Konfederacją Lewiatan.

Unikalny i nowatorski program Collegium Civitas oferujący szeroką wiedzę, praktyczne umiejętności oraz możliwości nawiązania kontaktów w świecie public affairs: organizacji biznesu, think-tanków, korporacji i organizacji pozarządowych, mających wymierny wpływ na kluczowe decyzje podejmowane w Warszawie i w Brukseli, na szczeblu lokalnym i europejskim.

W programie wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu:

• Public affairs i public relations
• Komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej oraz technik autoprezentacji
• Procesów decyzyjnych w Polsce, na szczeblu centralnym i samorządowym oraz w Unii Europejskiej
• Specyfiki lobbingu w kontekście lokalnym krajowym i unijnym
• Strategii i działań lobbingowych organizacji biznesu i organizacji pozarządowych
• Praktyki funkcjonowania agencji public affairs w Polsce i w Brukseli

Studia skierowane są do:

• Pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców, którzy pragną aktywnie i profesjonalnie kształtować relacje z decydentami różnych szczebli oraz różnymi aktorami otoczenia biznesu
• Przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy pragną aktywnie i profesjonalnie wywierać wpływ na interesujące ich sfery polityki publicznej
• Pracowników (osób planujących karierę w) administracji na szczeblu centralnym, samorządowym i unijnym
• Osób planujących karierę w firmach konsultingowych, public relations i public affairs
• Dziennikarzy, którzy pragną kompetentnie analizować i interpretować zjawiska z zakresu rzecznictwa interesów na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym

Program studiów obejmuje wykłady, zajęcia warsztatowe oraz analizy studiów przypadku. Część zajęć prowadzona jest przez zagranicznych wykładowców w języku angielskim.

Zajęcia prowadzą:

• wybitni naukowcy i wykładowcy pracujący w renomowanych instytutach badawczych oraz na uczelniach polskich i zagranicznych (m.in. Prof. J. Greenwood, Prof. K. Jasiecki, dr R. Trzaskowski)
• eksperci (m.in. Fundacji im. S. Batorego i German Marshall Fund)
• praktycy - przedstawiciele
 Konfederacji Lewiatan
 CEC Government Relations, Google, Eurostar, etc.
dysponujący wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem w obszarze public affairs i lobbingu w Warszawie i Brukseli.


Kierownikiem studiów jest dr Agnieszka Cianciara, adiunkt w Zakładzie Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych PAN i wykładowca Collegium Civitas; w latach 2006-2011 pracownik naukowy Kolegium Europejskiego w Natolinie, w latach 2007-2009 współpracownik Instytutu Spraw Publicznych. Autorka licznych publikacji nt. systemu politycznego i lobbingu w Unii Europejskiej, europeizacji partii politycznych i grup interesu, polityki zagranicznej UE, w tym polityki sąsiedztwa. Ostatnio opublikowała Polski lobbing gospodarczy w Unii Europejskiej 2004-2010: perspektywa neoinstytucjonalna (ISP PAN 2012).

Wykładowcy:

Pierre Delalande is Head of Public Affairs at Eurostar, London, UK and Visiting Professor in various academic institutions, including Institute of Political Studies in Lille France and College of Europe. Previously, he worked for French Association of Private Enterprises and APCO Worldwide in Brussels.

Justin Greenwood is Professor of European Public Policy at the Robert Gordon University, Aberdeen, UK and Visiting Professor at the College of Europe. He has been engaged as expert witness by the UK Neill Committee on Standards in Public Life and the European Economic and Social Committee, was invited to the European Parliament hearing on EU lobbying, and has delivered training on ‘Networking and Lobbying' as part of the European Commission's internal Diplomatic Training Path, and the MGIMO European Studies Institute in Moscow for Russian civil servants.

Krzysztof Jasiecki: socjolog, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Badacz elit, gospodarczych grup interesu, lobbingu i wybranych zagadnień integracji Polski z UE. Współpracuje z Fundacją im. S. Batorego oraz Związkiem Banków Polskich. W latach 2003-2005 ekspert sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw rządowego projektu ustawy o działalności lobbingowej.

Marek Matraszek: założyciel i dyrektor zarządzający CEC Government Relations.

Rafał Trzaskowski: europeista, specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych oraz integracji europejskiej, adiunkt w Instytucie Unii Europejskiej Collegium Civitas, poseł do Parlamentu Europejskiego i współpracownik Centrum Europejskiego Natolin. Stypendysta Instytutu Unii Europejskiej ds. Badań nad Bezpieczeństwem w Paryżu oraz Oxford University. Były doradca szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (2000-2001) i wicerektora Kolegium Europejskiego (1997-1999).

Program

Program składa się z ok. 180 godzin dydaktycznych (wykłady, seminaria oraz zajęcia warsztatowe) realizowanych przez 2 semestry.

• Introduction to Public Affairs

• Komunikacja polityczna
 Relacje z mediami i cyberlobbing
 Społeczna odpowiedzialność biznesu
 Marketing polityczny
 Komunikacja międzykulturowa i strategie komunikacji międzynarodowej
 Psychologia przywództwa i techniki autoprezentacji

• Procesy decyzyjne
 Proces stanowienia prawa w Polsce
 Decision-Making in the European Union

• Teoria wywierania wpływu
 Interest Representation in the European Union
 Lobbing w Polsce: państwo, biznes, społeczeństwo
 Lobbing na szczeblu lokalnym

• Praktyka wywierania wpływu (warsztaty)
 The Art of Lobbying in Brussels: experience of consultancies, in-house lobbyists and think-tanks
 Instytucjonalizacja reprezentacji interesów w Brukseli: Komitet Ekonomiczno- Społeczny
 Lobbing w kraju i w Brukseli widziany okiem praktyków z korporacji międzynarodowych, organizacji pracodawców, organizacji branżowej, regionalnej izby gospodarczej, związków zawodowych, organizacji pozarządowych etc.
 Funkcjonowanie agencji public affairs w Polsce

Warunkiem uzyskania dyplomu będzie indywidualne opracowanie raportu nt. wybranej przez studenta kampanii lobbingowej lub też opracowanie strategii kampanii lobbingowej dla wybranego podmiotu.

Terminy zjazdów w roku akademickim 2013/14

Semestr jesienny
Październik 2013 - 19/20
Listopad 2013 - 16/17 i 30
Grudzień 2013 - 01 i 14/15
Styczeń 2014 - 18/19
Luty 2014 - 01/02
Semestr wiosenny
Marzec 2014 - 08/09 i 22/23
Kwiecień 2014 - 05/06
Maj 2014 - 17/18
Czerwiec 2014 - 07/08

*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom

Opłata kwalifikacyjna: 100 PLN
Czesne: 6500 (3250 PLN za 1 semestr) - rabat 10% dla pracowników firm należących do Konfederacji Lewiatan

Dane do przelewu:
Collegium Civitas, 00-901 Warszawa, plac Defilad 1, XII piętro
BPH SA, numer rachunku:
05 1060 0076 0000 3310 0018 2989

Zasady przyjęć:
O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Przedmiotem rozmowy są zainteresowania kandydata, dotychczasowe doświadczenia zawodowe oraz motywacja do podjęcia nauki na studiach.

Wymagane dokumenty:
podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia uwzględniający doświadczenie
zawodowe,
odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich),
list motywacyjny,
3 fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego,
dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej.

Dokumenty można składać od ....do .....osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Biuro Rekrutacji Collegium Civitas
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro,
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Bliższe informacje w Biurze Rekrutacji Collegium Civitas
rekrutacja@collegium.edu.pl
tel. 22 656 71 89
www.civitas.edu.pl