Uwagi Lewiatana do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa v. 2.0

Konfederacja Lewiatan zgłosiła uwagi do drugiej wersji programu, który w przyszłej perspektywie podejmie interwencję w obszarze cyfryzacji. Poniżej przedstawiamy główne postulaty.

1.   Zakres działań zaplanowanych w PO PC nie obejmuje wszystkich tematów, które wymagają interwencji publicznej dla osiągnięcia celów w obszarze cyfryzacji kraju (wizja Polski Cyfrowej w 2020 r.). Z Programu wyłączono przede wszystkim problematykę rozwoju e-gospodarki oraz kompetencji cyfrowych. Jednocześnie PO PC jest głównym instrumentem realizacji większości tych celów. Dlatego też interwencja na rzecz budowy Polski Cyfrowej podejmowana w innych programach powinna być skoordynowana z PO PC, a opis zakresu komplementarności i mechanizmów koordynacyjnych uwzględniony w opisie PO PC. Chodzi zwłaszcza o inwestycje na rzecz e-gospodarki w PO IR oraz RPO oraz na rzecz kompetencji cyfrowych w PO WER (zarówno w systemie edukacji formalnej jak i w ramach procesu kształcenia przez całe życie).

2.   Instytucją zarządzającą interwencją publiczną w obszarze cyfryzacji i koordynującą inwestycje w tym obszarze, realizowane na poziomie krajowym i regionalnym, powinno być MAiC.

3.   W programach operacyjnych 2014-2020 problematyka kompetencji cyfrowych i związana z nią kwestia jakości edukacji cyfrowej, zostały zagospodarowane w minimalnym stopniu, który nie odpowiada skali wyzwań i potrzeb w tym obszarze. W projektach programów operacyjnych wskazywanych jako odpowiednie dla wsparcie e-kompetencji (PO WER, RPO) brak jest informacji o działaniach planowanych w tym obszarze. Konieczne jest uzupełnienie tych programów i zaprojektowanie interwencji publicznej w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych.

4.   Jednocześnie z punktu widzenia spójności interwencji optymalnym rozwiązaniem pozostaje stworzenie jednego programu, który z racji zakresu interwencji byłby dwufunduszuowy (EFRR i EFS), obejmującego problematykę cyfrową tak w kontekście podaży jak i popytu na rozwiązania cyfrowe, gwarantującego silniejszą koordynację inwestycji cyfrowych prowadzonych przez różne instytucje oraz w różnych programach. 

5.   W latach 2014-2020 konieczne jest silniejsze niż dotąd wsparcie popytu na TIK. Wśród dodatkowych działań o charakterze motywacyjnym (w ramach PI 2.2), finansowanych w ramach PO PC lub PO WER, mogłoby znaleźć się m.in.:

    -  wsparcie dla pracodawców/MŚP - na przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb cyfrowych przedsiębiorstwa oraz działań koniecznych do ich zaspokojenia (stworzenie tzw. cyfrowej strategii przedsiębiorstwa);

    -  wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników (umiejętności średnie i zaawansowane, powiązane z  wykonywanym zawodem) oraz kadr menedżerskich, wynikające z potrzeb zidentyfikowanych w cyfrowej strategii przedsiębiorstwa.

6.   Ze względu na horyzontalny charakter cyfryzacji, we wszystkich krajowych i regionalnych programach operacyjnych należy wprowadzić zasadę promującą wykorzystanie w projektach rozwiązań z zakresu najwyższych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Pełna opinia Lewiatana: Uwagi do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa