Konsultacje dokumentu - Wezwanie do działania w sprawie bezrobocia osób młodych

W związku z podjęciem przez Departament Rynku Pracy MPiPS prac dot. przygotowania projektu Stanowiska Rządu RP
w odniesieniu do dokumentu KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, RADY EUROPEJSKIEJ, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW - Pracując wspólnie na rzecz młodych Europejczyków, Wezwanie do działania w sprawie bezrobocia osób młodych COM(2013) 447 ,

zgodnie z mechanizmem konsultacji kwestii europejskich, określonym w ustawie z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr. 240, poz. 2407), ustanowionym w celu zapewnienia udziału partnerów społecznych w opracowywaniu stanowisk prezentowanych przez Polskę w negocjacjach na forum wspólnotowym Unii Europejskiej, w załączeniu przesyłam Państwu ww. dokument, w wersji polskiej z prośbą o przesłanie uwag do tego dokumentu w terminie do dnia 12 sierpnia br., na adres poczty elektronicznej: zaneta.mecych@mpips.gov.pl oraz barbara.kuta@mpips.gov.pl.