Przegląd unijnych przepisów dotyczących wyrobów tytoniowych

Przemysł tytoniowy zatrudnia niemal półtora miliona osób i przyczynia się do wzrostu gospodarczego i rozwoju obszarów wiejskich. To także jedna z nielicznych większych branż eksportowych, która wciąż odnotowuje dodatni bilans - i to zarówno w skali Unii, jak i na poziomie wielu państw członkowskich. Po burzliwej dyskusji na sesji planarnej w dniach 10-11 lipca Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął opinię dotyczącą przeglądu dyrektywy tytoniowej, zaproponowanego przez Komisję.

EKES argumentował dzisiaj, że zmiany zaproponowane przez Komisję miałyby poważne konsekwencje dla miejsc pracy, gospodarki i przychodów z podatków, a więc naruszyłyby takie podstawowe cele UE, jak dążenie do pełnego zatrudnienia i do poprawy wzrostu gospodarczego. Niemniej jednocześnie EKES w pełni zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakie tytoń stanowi dla zdrowia publicznego. Bardzo ważne jest, by zdrowie pozostało priorytetem ponad wszelkimi względami ekonomicznymi, choć nadal dominuje sceptyczne nastawienie co do skuteczności działań zaproponowanych przez Komisję, które mają ułatwić stopniowe uwalnianie się od nałogu.

Komitet podkreśla znaczenie europejskich strategii edukacyjnych i doradczych w szkołach, aby wszystkie dzieci lub młodzież mogły być prawidłowo, wszechstronnie i regularnie informowane o faktach dotyczących tytoniu i jego szkodliwych skutków. Zdecydowanie popiera promowanie publicznych programów uświadamiających oraz kampanii edukacyjnych na temat poważnych skutków zdrowotnych, jakie powoduje kontakt z dymem tytoniowym.

„Nie wolno nam zaniedbać działań na rzecz zapobiegania chorobom, niemniej sektor tytoniowy to także podmiot na rynku wewnętrznym, za którym stoją miejsca pracy i przemysł - oświadczył José Isaías Rodríguez García-Caro, sprawozdawca opinii EKES-u w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów. - Trzeba pamiętać o obu aspektach: i o zdrowiu, i o kwestiach ekonomicznych".

Obszary wiejskie

Produkcja tytoniu przyczynia się do zatrudnienia na obszarach wiejskich. Obecnie w UE zbiera się co roku 250 tys. ton liści tytoniu, co daje zatrudnienie 400 tys. osób. EKES zdaje sobie sprawę z zagrożenia dla miejsc pracy na tych obszarach rolniczych, gdzie nie opracowano jeszcze żadnych rozwiązań alternatywnych wobec uprawy tytoniu i gdzie nie przysługują już dopłaty ze środków WPR. Należy więc skutecznie wykorzystywać środki z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych, funduszy na rzecz badań i innowacji, aby zminimalizować te zagrożenia dla rynku pracy i wprowadzić szkolenia dla pracowników tego sektora, wraz z naukowym, technicznym i nowatorskim wsparciem dla przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.

Ostrzeżenia dotyczące zdrowia

EKES zauważa, że propozycja dotycząca włączenia ostrzeżeń zdrowotnych, które obejmowałyby 75% powierzchni obu stron opakowania wraz z informacjami po bokach - 50% na każdym boku opakowania, nie opiera się na dowodach naukowych. Ponadto taka zmiana opakowania może narazić miejsca pracy w sektorze opakowań, który ma duże znaczenie ekonomiczne w wielu krajach europejskich. Naruszyłoby to ponadto należne prawa własności intelektualnej i przemysłowej producentów do wykorzystywania ich zarejestrowanych znaków towarowych.

Zdaniem EKES-u uczynienie ceny jedynym kryterium wyróżniającym produkt sprawi, że uprawa wysokiej jakości tytoniu w UE przestanie być atrakcyjna, skoro w efekcie i tak wszystkie wyroby będą niemal identyczne. Kolejną konsekwencją ujednolicenia formatów i smaków będzie najprawdopodobniej wzrost przemytu tytoniu. Aby zaspokoić zapotrzebowanie konsumentów, tytoń byłby sprowadzany nieregulowanymi kanałami. Tymczasem już teraz w wyniku nielegalnego handlu państwa członkowskie co roku tracą 10 mld euro z dochodów podatkowych od wyrobów tytoniowych. Poza tym wyroby te nie będą podlegać jakiejkolwiek kontroli jakości, co poważnie zagrozi bezpieczeństwu konsumentów.


Szczegółowych informacji udziela:
Dział Prasy EKES-u
e-mail: press@eesc.europa.eu
tel. +32 2 546 8722