VI OGÓLNOPOLSKIE FORUM INSTYTUCJI RYNKU PRACY

„PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA I PARTNERZY RYNKU PRACY - MODELE WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY Z AGENCJAMI ZATRUDNIENIA  -  W TYM PIERWSZE DOŚWIADCZENIA
Z REALIZACJI PROGRAMU  „PARTNERSTWO DLA PRACY"

 


FORUM jest poświęcone omówieniu nowych wyzwań i trendów rozwojowych, nowoczesnych rozwiązań funkcjonowania urzędów pracy w związku ze zmianami ustawowymi i rekomendowaną aktywną polityką rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i reformą systemu. Okazuje się, że warunki, w których urzędu pracy muszą się odnaleźć zmieniają się bardzo szybko. Dzięki udziałowi w FORUM uczestnicy zostaną wyposażeni w umiejętność dostosowania się do zachodzących przemian.

 

Podczas FORUM  omówione zostaną nowe możliwości i kierunki rozwoju agencji zatrudnienia
i instytucji szkoleniowych wynikające z Ustawy oraz obszary współpracy z powiatowymi urzędami pracy, w tym przedstawione zostaną pierwsze doświadczenia z programu „Partnerstwo dla pracy".

  

Program VI Forum obejmuje dzień pierwszy, w którym wystąpią  m.in. Nasi Goście, a szczegółowy harmonogram, z uwagi na logistyczne uzgodnienia możemy przesłać, po ostatecznych uzgodnieniach
w terminie późniejszym. Pozostałe dni obejmują następujące bloki merytoryczne:


BLOK I: Przyjazna i skuteczna współpraca Powiatowych Urzędów Pracy, Agencji Zatrudnienia, Instytucji Szkoleniowych i innych instytucji  w świetle funkcjonujących i nowelizowanych przepisów:

1.      Formalne i merytoryczne warunki współpracy instytucji rynku pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.

2.      Narzędzia nawiązywania współpracy i budowania efektywnych relacji między niekomercyjnymi
i komercyjnymi warunkami współpracy.

3.      Zlecanie usług, program PAI, integracja działań i dialog społeczny - analiza pojęć.

4.      Korzyści ze współpracy IRP.

5.      Dobre praktyki w skali kraju.

6.      Dyskusja przedstawicieli: publicznych służb zatrudnienia, innych instytucji rynku pracy
i organizacji pracodawców.

BLOK II: Kontraktowanie usług, jako trend na regionalnych i lokalnych rynkach - warsztat partnerstwa, realizacji umów i przyznawania premii:

1.      Założenia do zmian w systemie - podział zadań w ramach samorządu województwa,  powiatu
i dostawców usług.

2.      Prawo Zamówień publicznych i inne przepisy regulujące proces zlecania usług rynku pracy.

3.      Zadania PUP w ramach kontraktowania - zlecania usług rynku pracy.

4.      Warsztaty konstruowania SIWS w ramach kontraktowania usług rynku pracy - warsztaty.

5.      Warsztat przygotowujący do przetargów i realizacji umów w ramach dostarczania usług - współpraca WUP, Dostawcy usług, PUP.

BLOK III: Standaryzacja efektywności i jakości świadczonych usług w PUP  w planach MPiPS wobec publicznych służb zatrudnienia:

1.      Komponenty systemu zapewniania efektywności i jakości w PUP.

2.      Narzędzia poprawy efektywności.

3.      Organizacyjne zmiany funkcjonowania p.s.z.

4.      Formalne wymogi wobec publicznych służb zatrudnienia i metody ich realizacji.

5.      Dobre praktyki.

BLOK IV: Zmiany w systemie kształcenia i systemie potwierdzania kwalifikacji i umiejętności zgodnie z Europejską i Krajową Ramą Kwalifikacji:

1.    Warunki formalne nowego systemu kształcenia.

2.    Certyfikacja zawodów, jako wytyczna MEN, tym zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego, jako element systemu zapewniania jakości świadczonych usług.

3.    Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje a system potwierdzania zgodnie z PRK.                                                

 

Więcej informacji:Tel: 14 620 10 24, 507 084 849, www.css-tarnow.pl, mail: tarnow@css-tarnow.pl

 Z poważaniem -   Dyrektor CSS O/Tarnów  -  Tomasz Pantera