Poparcie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i instytucjach dialogu społecznego oraz projektu uchwały Rady Dialogu Społecznego

Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan przekazała Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, MPiPS, akceptację projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i instytucjach dialogu społecznego oraz projektu uchwały Rady Dialogu Społecznego.

W nawiązaniu do ustaleń ze spotkania w Dobieszkowie w dniach 20-21 marca 2015 r. uprzejmie informuję, że Konfederacja Lewiatan akceptuje projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i instytucjach dialogu społecznego oraz projekt uchwały Rady Dialogu Społecznego w sprawie regulaminu Rady i Biura Rady w kształcie uzgodnionym na ww. spotkaniu. Jednocześnie uprzejmie proszę Pana Ministra o zapewnienie jak najszybszego przyjęcia tych projektów przez Radę Ministrów oraz możliwie najszybsze doprowadzenie do ich wejścia w życie. Wynegocjowany projekt ustawy w ocenie Konfederacji Lewiatan gwarantuje równość stron dialogu społecznego oraz większą podmiotowość partnerów społecznych.

Zinstytucjonalizowany dialog społeczny jest obecnie pilnie potrzebny dla stworzenia warunków stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, który nie powoduje narastania napięć i nie generuje zbędnych kwestii społecznych. Ponadto udział partnerów społecznych w procesie tworzenia regulacji może być czynnikiem pozytywnie wpływającym na jakość stanowionego prawa, a tym samym na większą efektywności polityki społeczno-gospodarczej państwa. Liczę zatem, że dzięki szybkiej ścieżce legislacyjnej przedmiotowego projektu ustawy, będziemy mogli wkrótce efektywnie wykorzystać szanse jakie stwarza dialog społeczny dla rozwoju Polski.

 

Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan