Uwagi do pakietu projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uwagi przekazane zostały Jarosławowi Gowinowi, Wicepremierowi, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt rozporządzenia w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

1) Skoro zgodnie z § 1 pkt 2 „jednostką" jest m.in. uczelnia, to nie ma podstaw, żeby w dalszej części posługiwać się określeniem „uczelnia" oraz „rektor", zamiast „kierownik jednostki". Jest to oczywista niespójność, która utrudnia interpretację rozporządzenia wprowadzając niepotrzebne zamieszanie. Należy to ujednolicić.

 

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów

1) § 3 ust. 1 i 3 - powiązanie opisów efektów kształcenia z charakterystyką efektów uczenia się mającą swoje podstawy w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest ze wszech miar uzasadnione, niemniej jednak do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 7 ust. 3 tejże ustawy określających charakterystyki poziomów 6-7 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego będzie to rozwiązanie martwe.

2) § 5 ust. 2 należałoby wyraźnie podkreślić, że nie dotyczy on zajęć praktycznych. W przeciwnym razie powstanie niespójność, bowiem zgodnie z ustawą do minimum kadrowego na studiach o profilu praktycznym mogą być zaliczone osoby z tytułem zawodowym magistra i posiadające znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, które najczęściej nie będą spełniać warunku posiadania dorobku naukowego w zakresie danej dyscypliny. Oznacza to, że w istocie rzeczy wskazany przepis rozporządzenia będzie wprowadzał dodatkowy warunek zaliczenia osoby do minimum kadrowego, zmieniając w tym zakresie ustawę bez upoważnienia ustawowego. Wprowadzenie wskazanej zmiany byłoby też spójne z § 11 ust. 1 pkt 2.

3) § 7 ust. 1 pkt 1 jest niezgodny z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który stanowi, że kompetencje senatu uczelni określa statut, za wyjątkiem tych, które zostały wprost wskazane
w ustawie. W konsekwencji niedopuszczalne jest określenie kompetencji senatu w rozporządzeniach wykonawczych.

4) § 12 ust. 3 - ze względu na fakt, iż odnosi się zarówno do studiów o profilu praktycznym jak i ogólnoakademickim jest niezgodny z ustawą, która dopuszcza możliwość zaliczenia osób z tytułem zawodowym jedynie do minimum na studiach o profilu praktycznym. Stanowi to oczywiste przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego.

5) § 15 ust. 2 pkt 1 - uwaga identyczna, jak w przypadku § 7 ust. 1 pkt 1 (pkt 3 powyżej). Niedopuszczalne określenie i to pośrednie, kompetencji senatu w rozporządzeniu wykonawczym.

6) § 15 ust. 2 pkt 4 - z żadnego przepisu ustawy nie wynika, aby osoby, które mają być zaliczone do minimum kadrowego miały obowiązek składania oświadczenia o możliwości zaliczenia ich do minimum kadrowego. Nie oceniając zasadności składania takich oświadczeń należy wskazać, że jest to warunek wprowadzony z przekroczeniem upoważnienia ustawowego, bo ustawa ani nie przewiduje, jak wskazano, obowiązku składania takich oświadczeń, ani nie daje ministrowi uprawnienia do określania dodatkowych warunków zaliczenia do minimum kadrowego.

7) § 15 ust. 3 - w sposób niedopuszczalny ingeruje w autonomię uczelni wskazując, kto ma podpisać wniosek (reprezentować uczelnię), w przypadku nieobecności rektora. Minister nie otrzymał przy tym żadnego upoważnienia ustawowego, aby decydować o sposobie reprezentacji uczelni. Prawo podpisania wniosku powinna mieć każda osoba właściwie umocowana przez rektora do reprezentowania uczelni nawet w sytuacji, gdy rektor jest obecny.

8) § 21 - jest niezgodny z art. 9 ustawy nowelizującej z dn. 23 czerwca 2016r.

  

Projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

1) § 3 ust. 3 pkt 7 lit. a i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) odwołują się jedynie do dokumentów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty. Nie będą one mieć, co oczywiste, zastosowania do studentów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik, za granicą. Konieczne jest więc odpowiednie uzupełnienie wskazanych przepisów.

2) § 4 ust. 1 pkt 8 - należy wykreślić zwrot „władz uczelni". Zawęża on zakres decyzji, które mają się znaleźć w aktach osobowych, np. dziekan nie jest „władzą uczelni", tylko wydziału, a z punktu widzenia dokumentowania przebiegu studiów jego decyzje mają chyba najistotniejsze znaczenie.

3) § 4 ust. 1 pkt 11 - ze względu na rozwój technologii informatycznych należałoby zliberalizować zasady przechowywania prac dyplomowych w formie elektronicznej. Obowiązek przechowywania w takiej formie w aktach osobowych oznacza, że będzie ona musiała być utrwalona na jakimś nośniku, np. CD-ROM lub pendrive. Należałoby dopuścić możliwość przechowywania kopii elektronicznej poza aktami osobowymi, np. na serwerze uczelni, a ew. w aktach umieszczać jedynie informację o tym, gdzie taki egzemplarz elektroniczny się znajduje. Propozycja ta jest o tyle uzasadniona, że po zakończeniu studiów uczelnia może teczkę zdigitalizować, co oznacza, że pozostanie jeden egzemplarz pracy dyplomowej i to w formie zdigitalizowanej. W tym kontekście można w ogóle postawić pytanie o zasadność umieszczania papierowej wersji pracy w aktach w sytuacji, gdy za kilka tygodni ten egzemplarz pracy może zostać faktycznie usunięty w związku z digitalizacją.

4) § 9 ust. 3 - niewłaściwe odesłanie do ust. 3, a więc do tego, w którym to odesłanie się znajduje.

5) § 11 ust. 3 niewłaściwe odesłanie do § 19 ust. 1 pkt 3. Powinien być chyba ust. 2 pkt 4.

6) § 11 ust. 4 - odsyła do § 9 ust. 4, który nie istnieje.

7) § 13 ust. 1 - powinno być odesłanie do § 12.

 

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

1) § 15 ust. 1 - zbędne jest informowanie habilitanta o przedmiocie rozmowy, bo ten jest określony w art. 18a ust. 10 ustawy o stopniach i tytule.

2) § 18 ust. 2 pkt 3 - nieuzasadnione jest, w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia równoważne habilitacji, w trybie określonym w art. 21a, aby ankieta oceny osiągnięć naukowych zawierała osiągnięcia po uzyskaniu stopnia doktora. Oznacza to, że część osiągnięć będzie stanowić podstawę uzyskania zarówno uprawnień równoważnych habilitacji, jak i postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Co więcej, osiągnięcie z takiego okresu może być uznane za najważniejsze.