Wydawanie dokumentów według nowych wzorów

W nawiązaniu do pisma z dnia 15 grudnia 2016 r. o numerze DP.ZLS.1201.38.2016.8, w którym przekazano projekty rozporządzeń: 1) w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych, 2) w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu, 3) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, przekazaliśmy uwagi Konfederacji Lewiatan.

W naszej ocenie projekt rozporządzenia w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu, wymaga zmian. § 11 faktycznie przewiduje okres przejściowy do 1 października 2017 r., ale w odniesieniu do dyplomów. Tymczasem w projekcie rozporządzenia są zawarte również regulacje dotyczące świadectw ukończenia studiów podyplomowych czy suplementu do dyplomu. W tym przypadku nie ma okresu przejściowego.

Oznacza to, że w dacie wejścia w życie rozporządzenia tj. 15 stycznia br., uczelnie będą zobowiązane do wydawania dokumentów według nowych wzorów. Wprowadzenie okresu przejściowego powinno dotyczyć wszystkich rozwiązań, a nie jedynie dyplomów.