Wypłata pomocy krajowej i unijnej w ramach finansowania programu dla szkół

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 lipca 2017 r., znak: RR.pz.0213.1.2017, Konfederacja Lewiatan, zgłasza następujące uwagi do przekazanego projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018.

Analiza projektu wskazuje, że realizacja programu będzie niewykonalna ze względu na niedoszacowanie jej kosztów. Jak wskazują pracodawcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan mający doświadczenie nabyte w trakcie realizacji programów pomocy (od początku ich wdrożenia) proponowana w projekcie stawka pomocy w wysokości 0,65 zł za porcję mleka i produktów mlecznych może nie pokryć kosztów związanych z zakupem towaru. Pragniemy jedynie zaznaczyć, że na cenę produktu składa się m.in. stawka w skupie mleka oraz koszty logistyki.

Podobnie zwiększenie gramatury porcji warzyw (z 60g na 90g) nie znajduje pokrycia w proponowanej stawce pomocy, tj. 0,76 zł za porcję.

W związku z powyższym wnosimy o urealnienie proponowanych stawek do cen umożliwiających zawarcie przez szkoły umów z podmiotami, które będą w stanie efektywnie przygotować i przekazać produkty w ramach programu pomocy.