Lewiatan proponuje inną częstotliwość wypłaty rat kredytu studenckiego

Konfederacja Lewiatan popiera poszerzenie możliwości uzyskiwania pożyczek i kredytów o doktorantów studiujących w innych jednostkach, niż jednostki uczelni. Proponuje również wprowadzenie innej niż miesięczna częstotliwości wypłaty rat kredytu przy jednoczesnym kumulowaniu ich wysokości.

Pracodawcy zgłosili uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.

Propozycja zmiany zasad udzielania kredytów i pożyczek studenckich wynika z konsultacji ze studentami zrzeszonymi w Forum Młodych Konfederacji Lewiatan. Jej celem jest zwiększenie atrakcyjności tego narzędzia oraz kształtowanie postaw oszczędności, cierpliwości rozumianej jako umiejętności odroczenia korzyści i planowania poprzez aktywne zarządzanie pieniądzem w czasie.

Konfederacja Lewiatan proponuje, aby raty kredytu mogły wynosić 600 zł w przypadku miesięcznej częstotliwości wypłat, 3000 zł w przypadku 5-miesięcznej i 6000 zł w przypadku 10-miesięcznej.

Jedną z głównych wad oferowanego w ramach pożyczki lub kredytu wsparcia, jest wysokość miesięcznej transzy. Zgodnie z §20 rozporządzenia z 18 maja 2010 wynosi ona 600 zł miesięcznie płatne przez 10 miesięcy w ciągu roku. Ta kwota z jednej strony pozwala na opłacenie pokoju lub wydatków związanych z codziennym życiem, jak jedzenie, czy rozrywka, a z drugiej nie pozwala aktywnie zarządzać większymi zasobami finansowymi. Przykład: osoba studiująca chce zacząć kurs językowy, komputerowy czy fotograficzny. Ceny takich kursów wahają się w granicach do ok. 1000 zł. Student musi w tym celu oszczędzić 600 zł z jednego miesiąca i 400 zł z drugiego, co w praktyce życia codziennego jest bardzo trudne. Zgodnie z obecnym brzmieniem rozporządzenia student nie ma możliwości negocjowania z bankiem wielkości wypłacanych transz. A taka możliwość dałaby mu szanse sfinansowania zakupów, które przewyższają kwotę 600 zł.

Proponowane zmiany mają umożliwić wypłatę większych transz bez dodatkowego kosztu ze strony banku. Służyć ma temu §20 ust. 2., w którym proponuje się, aby wypłaty następowały w ostatnim miesiącu jakiego dotyczy rata. Czyli w przypadku raty wypłacanej co 5 miesięcy, pierwsza wypłata następowałaby w 4 miesiącu od podpisania umowy. Dzięki temu osoby zainteresowane uzyskaniem większej kwoty na kurs, szkolenie, czy zakup narzędzi do pracy naukowej albo pierwszej działalności gospodarczej mogłyby skorzystać także z kredytu studenckiego, świadomie planując przyszłe wpływy.
Dodatkowo kwestia odroczenia płatności w czasie uczy zarządzania płynnością finansów osobistych i kształtuje miękkie postawy: cierpliwość i umiejętności oszczędzania.
Wysokość rat powinna być wyznaczona tak, by możliwy był do zachowania obecny harmonogram wypłat, który przewiduje dwumiesięczną przerwę wakacyjną. W praktyce oznacza to, że raty wypłacane są przez 10 miesięcy z wyjątkiem lipca i sierpnia. Dzięki temu student może zaplanować sobie kluczowe wydatki na początku każdego semestru, albo roku akademickiego.

Konfederacja Lewiatan