Technik farmaceutyczny – zawód, który nie może zniknąć

Propozycja wstrzymania naboru na pierwszy semestr nauki w zawodzie technika farmaceutycznego przyczyni się do ograniczenia dostępu do świadczonych usług farmaceutycznych, ale również utrudni dostęp do leków - uważa Konfederacja Lewiatan.

W najbliższych dniach ma być przyjęty projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Jedna z proponowanych zmian legislacyjnych dotyczy wygaszenia kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego.

W liście do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza Konfederacja Lewiatan, BCC, Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA", Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET, Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek oraz Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP, podkreślają, że proponowana zmiana powinna być oceniona jako skrajnie negatywna, a przy tym nieodpowiedzialna. Technik farmaceutyczny wykonuje szereg czynności w aptece, będąc nieocenionym wsparciem dla farmaceutów. Likwidacja zawodu technika z pewnością zaburzy proces świadczenia usług farmaceutycznych w aptekach, w którym ta grupa zawodowa pełni znaczącą funkcję wspomagającą wyżej wykwalifikowany personel apteki. Z perspektywy rynku aptecznego skutki planowanej zmiany można porównać do sytuacji, w której wygaszane byłoby kształcenie fachowego personelu medycznego w szpitalach, pozostawiając jedynie możliwość kształcenia
w zawodzie lekarza.

Likwidacja kształcenia techników nie tylko przyczyni się do ograniczenia dostępu do świadczonych usług farmaceutycznych, ale również dostępu do leków. Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne technicy farmaceutyczni mogą samodzielnie prowadzić punkty apteczne. Taki stan rzeczy faktycznie umożliwia społeczną dostępność do leków i wyrobów medycznych na terenach wiejskich oraz w mniejszych miejscowościach. Technicy mogą również samodzielnie wydawać produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, takich jak sklepy zielarsko-medyczne zapewniając tym samym dostęp do podstawowych i niezbędnych informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów. Technicy farmaceutyczni stanowią również fachowy personel pomocniczy w sektorze dystrybucji hurtowej zaopatrującej apteki i szpitale. Wygaszenie zawodu technika farmaceutycznego zdecydowanie zachwieje sytuacją na rynku farmaceutycznym oraz może negatywnie wpłynąć na dostępność usług farmaceutycznych, szczególnie na terenach wiejskich. Nie ma wątpliwości, że na dzień dzisiejszy brak jest możliwości zastąpienia techników farmaceutycznych innym profesjonalnym personelem (farmaceuci), co może dodatkowo wprowadzić poważne problemy o charakterze organizacyjnym w samych aptekach czy też w szpitalach, w których niejednokrotnie zatrudniony jest jeden farmaceuta.

Wygaszanie kształcenia techników farmaceutycznych pozostaje również w całkowitej sprzeczności
z dotychczasową polityką rządu w zakresie deregulacji zawodów. Niezrozumiałym jest, dlaczego jednocześnie z przyjmowaniem ustaw ułatwiających dostęp do ponad 240 profesji, wprowadzane są przepisy uniemożliwiające zdobycie kwalifikacji technika farmaceutycznego, a tym samym blokujące dostęp do tego zawodu. Taka zmiana sprawi, że dla wielu młodych ludzi realizacja ich planów zawodowych stanie się nierealna. Zamiast zdobyć prawo wykonywania, nadal bardzo atrakcyjnego na rynku pracy, zawodu technika farmaceutycznego, zostaną oni zmuszeni do emigracji zarobkowej, bądź zasilą szeregi bezrobotnych.

Zamiast podejmowania decyzji o faktycznej likwidacji zawodu technika farmaceutycznego należy dokonać istotnych zmian w zasadach ich kształcenia. Mogą one polegać m.in. na umożliwieniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez dodatkowe kursy i szkolenia. Proponowane zmiany podnoszenia jakości kształcenia w pozytywny sposób wpłynęłyby na proces adaptacji techników farmaceutycznych do zmieniających się warunków na rynku farmaceutycznym.

Konfederacja Lewiatan