System rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych - uwagi Lewiatana do projektu ustawy


I. Uwagi ogólne do projektu:

Projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, jest kolejnym projektem aktu normatywnego o ogromnej wadze dla zasad funkcjonowania rynku CO2, energii, gazu, zasad funkcjonowania przemysłu, gdzie nie przeprowadza się konsultacji publicznych. Akt prawny, którego skutki gospodarcze są tak doniosłe (ok. 2 mld zł rocznie), powinien być zdecydowanie poddany pełnym konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym.

Dodatkowo projekt ustawy pozostaje w swoistej kolizji z ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538) w zakresie środków na rekompensaty z tytułu różnicy cen. Jeżeli 80% przychodów ze sprzedaży przez Polskę uprawnień w 2019 ma trafiać do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny na rekompensaty za stosowanie cen z roku 2018, to należy rozważyć i zweryfikować źródło pochodzenia 25% przychodów, na które wskazuje projekt ustawy. Należy określić w jakich relacjach pozostają te wielkości w porównaniu do 20% środków na wyodrębnione subkonto, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, które miały być przeznaczone na zupełnie inne cele. Wydaje się zachodzi brak korelacji pomiędzy projektem ustawy, a obowiązującą ustawą z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Projektodawca powinien również wyjaśnić dlaczego maksymalna wysokość rekompensat (środków na rekompensaty) jest wyliczana
w oparciu o średnie ceny z notowań na rynkach CO2, a nie w oparciu o rzeczywiste ceny uzyskane przez Polskę ze sprzedaży przyznanej jej puli tych uprawnień w danym roku, poprzedzającym rok przyznania rekompensaty.

II. Uwagi szczegółowe:

Z treści art. 2 projektu ustawy wynika, że do ubiegania się o rekompensaty są uprawnione podmioty wykonujące działalność gospodarczą w sektorze lub podsektorze energochłonnym, określonych w wykazie sektorów oraz podsektorów energochłonnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy. W załączniku tym pominięto sektor cementowy, co jest działaniem nieuzasadnionym. Oznacza to,
że producenci cementu są w tej ustawie wykluczeni z sektora energochłonnego i nie mogą ubiegać się o rekompensaty z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538).

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/96/41/DG/2019