Pomysły UE na bezpieczeństwo energetyczne

W strategii bezpieczeństwa energetycznego, którą Komisja Europejska przedstawi jutro, węgiel, niestety, nie jest traktowany jako paliwo, które może się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego UE - uważa Konfederacja Lewiatan.

Zdaniem pracodawców propozycje Komisji dotyczące zarządzania stroną popytową energii, są słuszne, jednak samą efektywnością energetyczną nie poprawimy znacząco bezpieczeństwa energetycznego. Unia, jeśli chce poważnie mówić o poprawie bezpieczeństwa, musi wykorzystać wszystkie opcje - od wydobycia paliw kopalnych po zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł niskoemisyjnych.
W komunikacie Komisja Europejska proponuje:
1) Krótkoterminowo (do zimy 2014/2015)
• Działania natychmiastowe nakierowane na lepsze zabezpieczenie UE przed przerwami dostaw gazu m.in. poprzez zwiększenie zapasów gazu, wprowadzenie mechanizmów zarządzania popytem na energię, zwiększenie produkcji energii w UE, odwrócenie kierunku przepływu gazu LNG, wprowadzenie rewersów na gazociągach.
2) Krótko/średnioterminowe działania
• Wzmocnienie mechanizmów solidarnościowych w szczególności dla ropy i gazu, włączając w to zharmonizowanie oceny ryzyka oraz planów kryzysowych; ochrona strategicznej infrastruktury.
• Dalsza integracja rynku wewnętrznego
3) Średnioterminowo
• Ograniczenie zapotrzebowania na energię
• Wzrost produkcji energii w UE poprzez nowe moce OZE, energię jądrową oraz energię z paliw kopalnych, jeśli jej produkcja będzie zrównoważona i konkurencyjna.
• Zróżnicowanie zewnętrznych źródeł dostaw w celu zmniejsza zależności od poszczególnych surowców, dostawców i kanałów dostaw.
4) Długoterminowo
• Poprawa koordynacji przyjmowania krajowych polityk energetycznych oraz mówienie jednym głosem w sprawie zewnętrznej polityki energetycznej.

Konfederacja Lewiatan