Prace nad rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii

W związku z rozpoczęciem prac Sejmu nad rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej: projekt ustawy), mając na uwadze potrzebę zapewnienia w Polsce stabilnych regulacji dla inwestorów w zakresie wsparcia odnawialnych źródeł energii, postulujemy prowadzenie równoległych prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Energetyki i Surowców Energetycznych oraz rozmów z Komisją Europejską w zakresie zgodności zmian w systemie wsparcia OZE z przepisami o dozwolonej pomocy publicznej tj. „Wytycznymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020"[1] (dalej: wytyczne KE).

1.    Podzielamy stanowisko Minister Infrastruktury i Rozwoju zawarte w piśmie z dnia 23 czerwca br. do Sekretarza Rady Ministrów mówiące, iż przedstawiony w projekcie ustawy aukcyjny system wsparcia nie kwalifikuje się do zwolnienia z obowiązku notyfikacji zgodności z przepisami o pomocy publicznej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, m.in. z powodu przekroczenia progu 150 mln euro rocznego budżetu programu.

Mając zatem na uwadze, że także naszym zdaniem, część ustawy bez wątpienia podlega obowiązkowi notyfikacji, zasadne jest podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia procesu notyfikacyjnego w zakresie przepisów o systemie aukcyjnym w możliwie krótkim terminie.

2.    Postulujemy wpisanie do projektu ustawy tzw. klauzuli zawieszającej przeprowadzenia pierwszej aukcji do czasu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Przyjęcie takiego trybu postępowania przyniesie następujące korzyści:

1)    pozwoli na kontynuację prac legislacyjnych bez naruszania prawa Unii Europejskiej regulującego obszar pomocy publicznej;

2)    zminimalizuje ekspozycję inwestorów na ryzyka prawne (w tym ryzyko ewentualnego zwrotu nienotyfikowanej pomocy publicznej);

3)    wyeliminuje ryzyko nałożenia na Polskę kary za wdrożenie przepisów krajowych w sprzeczności z art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

3.    Podzielamy stanowisko Rządu w zakresie braku zaangażowania środków publicznych w polskim systemie certyfikatów, jednakże z uwagi na ryzyko, że w trakcie prac sejmowych Komisja Europejska zażąda notyfikowania zgodności z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej projektu ustawy OZE, wskazane jest podjęcie dialogu z Dyrekcją Generalną ds. Konkurencji również w tym obszarze.

4.    Jednocześnie postulujemy wprowadzenie do ustawy o odnawialnych źródłach energii odpowiednio długiego okresu przejściowego, w którym zapewniona zostanie możliwość „wejścia" nowowybudowanych instalacji OZE do systemu „zielonych certyfikatów". W naszej ocenie wspomniany okres powinien trwać do końca 2016 roku. Takie rozwiązanie spowoduje, że zostanie określona dla inwestorów - a przede wszystkich dla banków finansujących inwestycji - jasna perspektywa, w której będą mogły być zakończone rozpoczęte wcześniej procesy inwestycyjne.

5.    W związku z powyższym postulujemy ustalenie daty wejścia w życie systemu aukcyjnego na 1 stycznia 2016 roku lub do zakończenia notyfikacji ustawy OZE, z tym że wyprodukowanie przez daną instalację do 31 grudnia 2016 roku energii elektrycznej, za którą przysługuje świadectwo pochodzenia, uprawniać będzie do pozostania w systemie certyfikatowym przez 15 lat. Wejście w życie systemu aukcji bezpośrednio po uzyskaniu notyfikacji wraz z jasnym określeniem dostatecznie długiego okresu przejściowego, w którym kończone inwestycje będą miały prawo do udziału w systemie zielonych certyfikatów pozwoli na:

1)     utrzymanie obecnego systemu wsparcia do końca 2016 roku, co stworzy stabilne i przewidywalne warunki do inwestowania w OZE w okresie przed faktycznym rozpoczęciem funkcjonowania nowego, aukcyjnego systemu wsparcia

2)    wprowadzenie okresu przejściowego, w którym przepisy niezbędne do przygotowania aukcji (rozdział IV projektu ustawy) OZE będą już obowiązywać, ale możliwe będzie jeszcze uzyskanie prawa do udziału w systemie certyfikatowym,

3)    uruchomienie i wdrożenie systemu aukcyjnego jeszcze w roku 2016, a  jednocześnie nie zatrzyma trwających inwestycji w OZE.

Ze swojej strony - jako Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan - deklarujemy pełne wsparcie merytoryczne celem wypracowania dobrych rozwiązań legislacyjnych, które będą korzystne z punktu widzenia gospodarczego Polski oraz pozostaną w zgodzie z prawem unijnym. W odrębnym piśmie przedstawimy uwagi szczegółowe.

 

W pracach Rady OZE przy Konfederacji Lewiatan uczestniczą m.in. następujące podmioty: Axpo Polska, CEZ Polska, Conerga, BGŻ, BOŚ, Dalkia Polska, DMS, EDF Polska, EDF EN Polska, ENERGA, GDF Suez Energia Polska, GE, Green Bear Corporation, NORDEX, PGNIG Termika, PEP, PKN Orlen, PGE, RWE Renewables, Raiffeisen Bank, w4e, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Towarowa Giełda Energii, Związek Banków Polskich.[1] Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 28 czerwca 2014 roku, 2014/C C200/1