Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Skarbu Państwa konsultacjami projektu Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów z dnia 17 września 2014 roku, Konfederacja Lewiatan, w imieniu organizacji członkowskiej - Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, zgłasza gotowość do dialogu nad projektowanymi rozwiązaniami legislacyjnymi, a także do aktywnego włączenia się w bieżące konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Państwa i na dalszych etapach prac legislacyjnych.

Konfederacja Lewiatan popiera uwagi zgłoszone do projektu Ustawy przez Organizację Pracodawców Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego. W tym kontekście podkreślamy  zwłaszcza istotę rozszerzenia rozwiązań przyjętych dla zagadnienia lokalizacji inwestycji także na inne rodzaje decyzji administracyjnych. Skupienie kompetencji w ramach jednego organu może znacznie przyspieszyć przebieg procesów inwestycyjnych. Uważamy także, że finansowe środki dyscyplinujące organy administracji publicznej w przypadku niewydania decyzji w terminie mogą być niewystarczające. Mechanizm ten oznacza bowiem jedynie relokację środków między różnymi podmiotami sektora publicznego, nie otwierając jednak drogi do szybszego załatwienia sprawy.  Skuteczniejszym wydaje się w tym kontekście wprowadzenie zasady domniemanej zgody organu w przypadku braku stanowiska w określonym terminie.

Chcielibyśmy podkreślić, że kierunek zmian przyjęty przez Ministerstwo Skarbu Państwa jest zgodny z kluczowymi postulatami zgłaszanymi przez przedstawicieli branży wydobywczej. Nasze uwagi mają na celu zapewnienie, aby Ustawa w możliwie największym stopniu realizowała swój cel, czyli przyspieszenie i uproszczenie procedur związanych z poszukiwaniem i wydobywaniem węglowodorów.

Postulaty i propozycje OPPPW oraz Konfederacji Lewiatan do projektu  

 

Henryka Bochniarz

Prezydent Konfederacji Lewiatan