B+R, innowacje, rynki zagraniczne - dotacje dla firm w 2018

Krajowe i regionalne instytucje zarządzające funduszami UE zapowiadają na 2018 r. prowadzenie naborów wniosków o dofinansowanie w ponad 100 konkursach dotacyjnych dla firm. Najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczone dla firm prowadzących lub planujących prace badawczo - rozwojowe i wdrażanie ich wyników. Sporo instytucji chce wspierać internacjonalizację działalności firm, w tym poprzez finansowanie udziału w targach i wystawach i zakup specjalistycznych usług doradczych.

 

 Zobacz przegląd konkursów dla firm w 2018 r. 

 

Najbogatszą ofertę firmy znajdą w PO Inteligentny Rozwój, gdzie zaplanowano 26 konkursów skierowanych bezpośrednio do firm, na łączną kwotę przekraczającą 7,5 mld zł. Łącznie w regionach i na poziomie krajowym firmy będą miały do dyspozycji ponad 11 mld zł.

Spośród programów regionalnych na zdecydowanego lidera, jeśli chodzi i o zakres oferty i łączną wielkość budżetu wysunęło się województwo łódzkie, z ponad 460 mln zł do rozdysponowania w 13 konkursach. Z kolei na Dolnym Śląsku i na Pomorzu zaplanowano tylko po jednym konkursie z budżetem odpowiednio 20 mln zł i 63 mln zł.

Ciekawe nabory dla firm w 2018 r. planuje województwo warmińsko - mazurskie. Przedsiębiorcy będą mogli dostać wsparcie m.in. na tworzenie nowej oferty produktowo-usługowej „polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów)" czy wspólnie - wymagana jest współpraca co najmniej 2 MŚP - pakietować produkty i usług.

Lewiatan przeanalizował 18 rocznych harmonogramów naborów w 16 RPO w PO Inteligentny Rozwój i w PO Polska Wschodnia. Na podstawie dostępnych informacji przygotowaliśmy zestawienie wszystkich naborów, w których bezpośrednimi wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy. Uwzględniliśmy w nim także te konkursy,:

  • w których co prawda wnioskodawca nie był wskazany, ale przeznaczenie środków wynikało np. z nazwy działania lub opisu typów projektu,
  • w których instytucja zastrzegła, że ogłoszenie naboru zależy od różnych czynników zewnętrznych, np. dostępności środków czy renegocjacji programu,
  • które nie były ujęte w harmonogramie, ale w których nabory są prowadzone w 2018 r. (łódzkie, małopolskie, mazowieckie, śląskie, wielkopolskie).

W naszym zestawieniu staramy się przedstawiać informację ujednoliconą (np. wszędzie wskazujemy kwoty w złotych, chociaż kilka regionów posługiwała się szacunkami w EURO). Tam gdzie to było możliwe uzupełnialiśmy dane, których w harmonogramie zabrakło. np. opisywaliśmy typy projektów, jeśli harmonogram zawierał jedynie odesłanie w tym zakresie do szczegółowego opisu osi priorytetowych lub wskazywaliśmy wnioskodawcę, jeśli to dla kogo przeznaczone są środki wynikało z nazwy działania lub opisu kwalifikowalnych projektów, przy czym w takiej sytuacji wpisywaliśmy dokładnie taką nazwę wnioskodawcy, jak była podana w ww. opisach (najczęściej „MŚP"). W części konkursów informacja pozostała jednak niepełna - najczęściej brakuje szczegółowej informacji, o tym dla kogo dokładnie jest konkurs (np. dla dużych firm czy wyłącznie dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich firm).

Ekspert prowadzący:

Marzena Chmielewska