Konsultacje wytycznych w zakresie runku pracy - ważne zmiany

W związku ze zmianami Umowy Partnerstwa oraz w wyniku podsumowania doświadczeń Ministerstwa Rozwoju jako instytucji koordynującej wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego na działania dotyczące aktywizacji zawodowej, MR zaproponowało zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Przede wszystkim rozszerzona została grupa osób, które mogą być objęte wsparciem. Dotychczas działania w tym zakresie koncentrowały się na bezrobotnych oraz tzw. NEET-ach, czyli osobach, które się nie kształcą, nie pracują i nie uczą się. Nowe zapisy wytycznych proponują rozszerzyć kategorię NEET także o osoby, które zaniedbują obowiązek szkolny. Poza tym projekty mogą być skierowane do zupełnie nowych odbiorców, przede wszystkich osób pracujących, w tym: odchodzących z rolnictwa i ich rodzin; osób ubogich pracujących; osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, ale także do reemigrantów i imigrantów. Zmienia się zatem charakter wsparcia - dotychczasowa aktywizacja zawodowa zostaje uzupełniona o poprawę sytuacji na rynku pracy.

Powyższe zmiany wymagają także zdefiniowania wskaźników mierzących efektywność udzielonego wsparcia. Nie wystarczą już teraz wskaźniki dotyczące odsetka osób zatrudnionych w wyniku udziału w projektach. W odniesieniu do osób pracujących mowa jest o tzw. efektywności zawodowej. Wytyczne definiują efektywność zawodową jako poprawę sytuacji na rynku pracy, w tym:

·         przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub

·         przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia, lub

·         zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji lub umiejętności lub kwalifikacji, lub

·         awans w dotychczasowej pracy, lub

·         zmiana pracy na lepiej wynagradzaną.

Konfederacja Lewiatan przygotuje stanowisko do konsultowanych wytycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania uwag na adres mailowy: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl do środy 18.10. w wykorzystaniem formularza.

Uwagi można także przesyłać bezpośrednio do Ministerstwa Rozwoju na adres: sylwia.kowalczyk@mr.gov.pl.