Szacowanie wartości zamówienia - zbędna uciążliwość

Ostatnia nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wprowadziła obowiązek tzw. ustalania (szacowania) wartości zamówienia przed realizacją zleceń o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. zł netto, czyli tych które podlegają procedurze konkurencyjnej. Zgodnie z przepisami wartość zamówienia powinna być oszacowana nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli chodzi o dostawy i usługi, a 6 miesięcy w przypadku robót budowlanych (przypis 31 w Wytycznych). Wymóg ten został wprowadzony tuż przed ostatecznym zatwierdzeniem wytycznych i nie był konsultowany ze środowiskiem beneficjentów.

Jak się okazuje przepis dotyczący ustalania wartości zamówienia zyskał dużą popularność wśród instytucji wdrażających, odpowiedzialnych za weryfikację wniosków o płatność w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój i zaczął być wymagany także dla dokumentowania prawidłowej realizacji zleceń, które podlegają procedurze rozeznania rynku (wartość zamówienia pomiędzy 20 a 50 tys. netto). Dla beneficjentów oznacza to dodatkowe obciążenie biurokratyczne, a wpływ na poprawność realizacji danego wydatku jest w praktyce żaden.

Po interwencji parterów społecznych temat został poruszony na ostatnim posiedzeniu grupy ds. efektywności POWER (27.02.2018 r.). Głos Instytucji Zarządzającej POWER (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) w tej sprawie jest jednoznaczny i, co najważniejsze, rozsądny - ustalanie wartości zamówienie to nie jest „sztuka dla sztuki" i jeśli beneficjent jest pewny, którą procedurę wyboru wykonawcy powinien zastosować, to szacowanie wartości zamówienia jest zbędne i nie należy tego wymagać od beneficjentów. Poza tym procedura rozeznania rynku jest de facto szacowaniem wartości zamówienia, więc w tym przypadku także nie ma wątpliwości, że żadne dodatkowe czynności poprzedzające rozeznanie rynku nie jest są potrzebne. Szacowanie ma znaczenie wyłącznie, gdy wydatek jest na granicy progów, a od czasu przygotowania budżetu minęło tyle czasu, że trudno będzie zdecydować, która procedura wyboru wykonawcy będzie poprawna (rozeznanie rynku czy zasada konkurencyjności). Jednocześnie IZ POWER zapowiedziało, że przy najbliższej nowelizacji Wytycznych przepis dotyczący ustalania wartości zamówienia zostanie poprawiony.

 

Ekspert prowadzący: