Nowe zasady wsparcia w PO Polska Wschodnia

Firmy, które prowadzą działalność w Polsce Wschodniej mogą korzystać ze wsparcia na rozpoczęcie sprzedaży produktów i usług na rynkach zagranicznych. W bieżącym roku wsparcie to będzie dostępne na zmienionych warunkach (PO Polska Wschodnia, działanie 1.2 PO PW).

Kluczowa zmiana w stosunku do obecnych zasad polega na tym, że przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedstawienia modelu biznesowego zakładającego internacjonalizację już na etapie ubiegania się o dofinansowanie. Znika więc dotychczasowa dwuetapowość - najpierw firma starała się o finansowanie usługi doradczej polegającej na opracowaniu takiego modelu (I etap), a później na jego wdrożenie (II etap). Dotychczasowe podejście okazało się nieracjonalne biznesowo. Wg PARP, która wdraża działanie 1.2 PO PW: „Od momentu złożenia wniosku na I etap do rozpoczęcia projektu w ramach II etapu będzie upływać co najmniej rok. Strata co najmniej roku w biznesie międzynarodowym może być nie do odrobienia. W tym czasie zidentyfikowana nisza na biznes na nowym rynku zostanie już zagospodarowana przez konkurencję".

Oznacza to również, że zamiast oceny potencjału firmy doradczej przygotowującej model biznesowy internacjonalizacji warunkiem otrzymania wsparcia będzie pozytywna ocena jakości opracowanego modelu, przy czym koszty przygotowania tego modelu biznesowego będą kosztami kwalifikowalnymi. Ta zmiana to także odpowiedź na dotychczasowe doświadczenia płynące z oceny projektów - 90% wniosków odrzuconych merytorycznie nie spełniło kryterium „Wybrany wykonawca posiada doświadczenie i potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług internacjonalizacji działalności biznesowej, której dotyczy projekt".

PARP proponuje także wprowadzenie kryteriów: „Efektywność kosztowa projektu - prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu" oraz „Przedmiotem projektu jest Produkt Polski Wschodniej".

Jak dotąd w działaniu 1.2 złożono 365 wniosków, z czego 51 rekomendowano do wsparcia.

Średnia wartość rekomendowanego dofinansowania wyniosła:

  • mikrofirmy - 33 178,00 zł
  • małe firmy - 29 223,80 zł 
  • średnie  firmy - 22 448,89 zł

Propozycje PARP będą przedmiotem dyskusji i decyzji Komitetu Monitorującego Polska Wschodnia, który zbierze się 31 stycznia 2017 r.