Pilotażowa zmiana kryteriów wyboru projektów konkursowych w PO WER

Podczas 11. Posiedzenia Komitetu Monitorującego PO WER przyjęto uchwały dotyczące Rocznych Planów Działań na 2017 r. dla poszczególnych Osi Priorytetowych PO WER.

W Rocznym Planie Działania Centrum Projektów Europejskich zatwierdzono m.in. konkurs skierowany do firm rodzinnych, dotyczący wypracowania rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa. Ogłoszenie konkursu zaplanowano na drugi kwartał 2017 r.

Komitet Monitorujący przyjął także zaproponowaną przez Ministerstwo Rozwoju pilotażową modyfikację ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych oraz systematyki kryteriów wyboru projektów dla zastosowania w wybranych konkursach Działania 4.2. Celem proponowanych  zmian jest przyspieszenie procesu oceny i zwiększenie prawdopodobieństwa wybrania do dofinansowania projektów dobrej jakości.

Główna zmiana polega na wyodrębnieniu kryterium budżetu, które będzie oceniane tylko w odniesieniu do projektów, które otrzymały największą liczbę punktów bezwarunkowych podczas oceny kryteriów merytorycznych. Kryterium budżetu oraz dwa kryteria horyzontalne dot. równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami będą podlegały ocenie na zasadzie „spełnione" lub „spełnione warunkowo". Nie będzie możliwości odrzucenia projektu z powodu niespełnienia tych kryteriów.

Dodatkowo, zrezygnowano z przyznawania warunkowej liczby punktów w ocenie kryteriów merytorycznych. Przy układaniu listy rankingowej pod uwagę będzie brana jedynie punktacja przyznana bezwarunkowo. Kolejne konkursy w ramach tego pilotażu będą w kompetencji PARP w ramach Działania 2.2. Jeżeli w praktyce sprawdzi się modyfikacja ogólnych kryteriów wyboru projektów, zostanie ona zastosowana do pozostałych konkursów w ramach PO WER.

 

 Załącznik  1 - Ogólne kryteria wyboru projektów konkursowych oraz systematyka kryteriów obowiązujących w ramach PO WER 2014 -2020, Pilotaż w ramach Działania 4.2

Załącznik 2 - Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2017 rok