Uwagi do projektu rozporządzenia Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia.