Zmiany w kryteriach wyboru projektów w PO Inteligentny rozwój

Komitet Monitorujący PO Inteligentny Rozwój zaakceptował szereg zmian w brzmieniu kryteriów wyboru projektów w czterech osiach priorytetowych programu.

Zmiany w osi I i IV miały charakter porządkujący i ujednolicający. Najważniejsze zmiany merytoryczne pojawiły się w działaniach 2.1 i 3.2.1. Większość z nich jest zgodna z postulatami Lewiatana zgłaszanymi jeszcze na etapie projektowania wsparcia w tych schematach. Zmiana, która nie uzyskała naszej akceptacji dotyczyła kryteriów, które wprowadziły nowy tryb definiowania beneficjentów wsparcia w tzw. konkursach dedykowanych w działaniu 3.2.1, polegający na faktycznym wykluczeniu komitetu monitorującego z decyzji o wyborze  branż objętych wsparciem oraz o warunkach finansowych wsparcia.

Zmiany w kryteriach wyboru projektu dla działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR dotyczą zarówno kryteriów obligatoryjnych jak i fakultatywnych. W pierwszym wypadku najważniejsze zmiany dotyczą następujących kryteriów:

1. Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego

·         Rozszerzenie agendy badawczej o dodatkowe elementy, w tym wymóg opisu  długoterminowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

·         Ocena w ramach kryterium analizy ryzyka

2.       Potencjał Wnioskodawcy do prowadzenia prac badawczo- rozwojowych

·         Akceptowalny brak doświadczenia w prowadzeniu B+R przy założeniu wsparcia innych podmiotów/osób fizycznych posiadających doświadczenie i wiedzę przy realizacji projektów badawczych oraz uznania przez ekspertów, iż projekt ma charakter przełomowy

3.       Finansowe założenia projektu potwierdzają jego opłacalność oraz trwałość finansową
·         Akceptowalne nieosiągnięcie pożądanych wartości wskaźników (NPV,  FRR) w przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę wiarygodnego uzasadnienia zaistnienia takiej sytuacji
4.       Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji inwestycji
·         Ocena uprawdopodobnienia przez Wnioskodawcę, czy na dzień złożenia wniosku nie zostały opublikowane wyniki prac B+R/rozwiązania/technologie związane z przedmiotem projektu

W drugim przypadku pojawiły się trzy nowe kryteria fakultatywne:

1.       Projekt wpisuje się w branże kluczowe określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) 

2.       Przełomowy charakter planowanych prac badawczo-rozwojowych

3.       W projekcie przewidziano sposoby ochrony własności intelektualnej

Zmiany w kryteriach w działaniu 3.2.1 „Badania na rynek” wynikają  przede wszystkim z wprowadzeniem nowej kategorii konkursów tj. konkursów dedykowanych, przeznaczonych dla firm działających w wybranej branży. Lewiatan sprzeciwił się takiemu rozwiązaniu, ponieważ zarówno wybór branż, określenie alokacji, jak i sformułowanie finansowych ram projektów będzie się odbywało bez udziału Komitetu Monitorującego, a zatem poza kontrolą partnerów społecznych. Swój sprzeciw podtrzymaliśmy, pomimo zapewnienia iż konkursy dedykowane nie ograniczą liczby konkursów planowanych w schemacie ogólnym, a ich wartość będzie stosunkowo niewielka. Pierwszy konkurs dedykowany w 2017 ma dotyczyć elektromobilności i mieć alokację 50 mln euro.

Pozostałe zmiany w działaniu 3.2.1 dotyczą m.in. kryteriów:

1. Wnioskodawca posiada zdolność  do sfinansowania projektu

·         W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym możliwość pozyskania przez Wnioskodawcę kredytu musi być uwiarygodniona promesą kredytową, sporządzoną na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej Wnioskodawcy. W przypadku finansowania projektu pożyczką możliwość udzielenia pożyczki musi być uwiarygodniona przedłożonymi przez Wnioskodawcę dokumentami finansowymi pożyczkodawcy (sprawozdaniami finansowymi lub w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej PIT lub wyciągiem z konta bankowego)

2.   Innowacyjność produktu:

 ·         Konieczność wykazania znaczenie innowacji z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy

3.   Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy

·         Zmiana statusu kryterium z kryterium obligatoryjnego na kryterium fakultatywne, co wynika z chęci dopuszczenia do możliwości uzyskania wsparcia także takich projektów, w których rozwiązania nie mogą być chronione patentem lub wzorem użytkowym (np. projekty informatyczne, projekty, w których wynikiem prac badawczo rozwojowych jest niepatentowalne know-how) bądź takich projektów gdzie wnioskodawcy uważają, że znacznie korzystniejsze jest dla nich utrzymywanie wyników badań B+R w tajemnicy przedsiębiorstwa z uwagi na łatwość skopiowania bądź modyfikacji rozwiązania.

 

Lista kryteriów w brzmieniu zatwierdzonym przez KM PO IR, 15.12.2016

1.       Kryteria wyboru projektów Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

2.       Kryteria wyboru projektów Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

3.       Kryteria wyboru projektów Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

4.       Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1  Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

5.       Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

6.       Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze

7.       Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne