Zmiany w programie Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało projekt zmian w treści Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego 24 lutego. Poinformowano również o stanie realizacji Programu i wypełnieniu warunków ex-ante.

Planowane modyfikacje Programu mają na celu dostosowanie zakresu wsparcia do niedawno przyjętej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także nowelizowanej Umowy Partnerstwa. Projekt zmian obejmuje m.in. rezygnację ze wsparcia projektów infrastruktury magazynowania gazu (na rzecz projektów infrastruktury przesyłu gazu), dodanie przedsiębiorstw do katalogu beneficjentów w sektorze gospodarki odpadami oraz poszerzenie zakresu wsparcia infrastruktury transportowej o tzw. projekty przygotowawcze. Wsparcie ma być w większym stopniu dostępne na obszarach miast o charakterze regionalnym, subregionalnym i lokalnym. Ministerstwo chce ponadto wprowadzić pozakonkursowy, dwuetapowy tryb wyłaniania projektów w obszarze wsparcia klastrów energetycznych.

Ustalono, że te i inne zmiany w Programie będą przedmiotem dyskusji na odrębnym bliskim spotkaniu.

W odniesieniu do stanu wypełnienia warunków ex-ante, ostateczny tekst projektu ustawy prawo wodne ma zostać przekazane przez Ministerstwo Środowiska do RCL do 2 marca br. Ustawa powinna wejść w życie 1 lipca br. Poinformowano też o przyjętym rozporządzeniu Rady Ministrów ws. opłat za korzystanie ze środowiska - zostało notyfikowane przez Komisję Europejską i wkrótce będzie rozpatrzone przez Radę Ministrów. W odniesieniu do obszaru infrastruktury ochrony zdrowia, ostatni pakiet map potrzeb zdrowotnych, przyjętych przed końcem 2016 r. oczekuje obecnie na akceptację Komisji Europejskiej.