Konsultacje - cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia MAC ws udzielania pomocy finansowej na cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnianie zasobów kultury w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projektowane rozporządzenie stworzy podstawy prawne dla wsparcia udzielanego w ramach działania 2.3 w POPC „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego".

Celem przygotowywanego wsparcia jest cyfrowe udostępnianie przez podmioty publiczne ich zasobów, m.in. poprzez tworzenie lub dostosowanie już istniejących narzędzi teleinformatycznych, np. rejestrów oraz repozytoriów, do przygotowywania, przetwarzania i udostępniania ISP w sposób, który ułatwia ich wyszukiwanie i ponowne wykorzystywanie w nowych aplikacjach i usługach.

Planowane jest udzielanie wsparcia w ramach dwóch poddziałań:

-        2.3.1 - dotyczącym udostępniania informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki;

-        2.3.2 - dotyczącym udostępniania zasobów kultury.

W projekcie rozporządzenia określono m.in.:

-        rodzaj wsparcia: pomoc bezzwrotna, udzielana w trybie konkursowym, jako pomoc de minimis (na podstawie rozporządzenia Komisji 1407/2013), pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą (na podstawie art. 26 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, tzw. GBER), pomoc regionalna na realizację inwestycji początkowej (na podstawie odpowiednich przepisów rozporządzenia GBER) oraz pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego (na podstawie art. 53 rozporządzenia GBER);

-        potencjalnych beneficjentów: podmioty prowadzące regularną działalność o charakterze gospodarczym, w szczególności: organizacje pozarządowe non-profit, państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki naukowe;

-        wydatki kwalifikowane do wsparcia, m.in.:

·         koszty robót i materiałów budowlanych związanych z przygotowaniem specjalistycznych pomieszczeń na aparaturę i urządzenia umożliwiające udostępnianie zasobów;

·         zakup usług informatycznych, technicznych lub doradczych prowadzących do digitalizacji i udostępniania zasobów;

·         wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, oraz beneficjentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą;

·         nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej;

·         modernizację posiadanej aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia infrastruktury informatycznej zaliczanych do środków trwałych;

-        dozwolone poziomy intensywności pomocy oraz progi pomocy wymagające notyfikacji do Komisji Europejskiej.

Unijne dofinansowanie działania 2.3 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 194,8 mln EUR. Informacje o działaniu można znaleźć również w PO Polska Cyfrowa. Projekt rozporządzenia, uzasadnienie i ocena skutków regulacji znajdują się na niniejszej stronie.

Uwagi do projektu rozporządzenia prosimy zgłaszać na adres ldyba@konfederacjalewiatan.pl do 3 marca br.