Pomoc finansowa na centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach PO IR 2014-2020 - uwagi

Treść uwag przesłanych do Ilony Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

W nawiązaniu do pisma DPO-VI-021-1/12/14 z 23 stycznia 2015 r. przekazujemy uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowanej na centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach PO IR 2014-2020. Art. 2 ust. 4

1.         Konieczne jest doprecyzowanie, jakie wydatki będą traktowane jako niekwalifikowalne na potrzeby wyliczenia całkowitej kwoty wydatków ogółem (10 mln PLN).

2.         Rozporządzenie łączy 2 różne typy pomocy: regionalną pomoc inwestycyjną i pomoc na B+R. Takie rozwiązanie budzi następujące wątpliwości:

a)   Brak jest informacji o linii demarkacyjnej pomiędzy projektami B+R przedsiębiorców realizowanymi w I osi PO IR a tymi, które będą możliwe do realizacji w ramach projektu CBR w II osi PO IR. Może to skutkować różnymi standardami wyboru i oceny projektów B+R oraz prowadzić do faktycznego zmniejszenia alokacji dostępnej dla przedsiębiorców planujących budowę lub rozbudowę centrów badawczo- rozwojowych. Oba zjawiska będą miały negatywny skutek dla spójności i przejrzystości interwencji publicznej na rzecz B+R. Wątpliwości budzi także zgodność takich projektów z faktycznym celem działania, z którego będą finansowane, zwłaszcza że w opisie II osi PO IR (str. 60) brak jest informacji o możliwości realizacji prac B+R.  

b)   Nie określono w jakiej proporcji oba rodzaje pomocy mogą występować w projekcie ani progów, po przekroczeniu których konieczna będzie notyfikacja projektu. W konsekwencji nie jest jasne czy rozporządzenie faktycznie może pełnić funkcję programu pomocowego w ramach włączeń blokowych oraz jakie będą konsekwencje przekroczenia progów wskazanych w art. 4 Rozporządzenia 651/2014 dla każdego z rodzajów pomocy (na przykład czy obowiązek notyfikacji będzie dotyczył całości czy części projektu i tej kategorii pomocy, dla której przekroczono próg pomocy).  

c)    Nie wskazano zasad kumulacji pomocy państwa, co może prowadzić, na poziomie oceny i realizacji projektów, do nadmiernie restrykcyjnej interpretacji zakazu podwójnego finasowania i w konsekwencji do całkowitego wyłączenia możliwości kumulacji pomocy państwa, która jest zgodna z przepisami UE (art. 8 rozporządzenia 651/2014).

Art. 3 ust 2

1.         W projekcie założono, że przedsiębiorca realizujący projekt ma obowiązek współpracy z publiczną jednostką naukową lub ośrodkiem innowacji, przy czy nie określono jaki jest oczekiwany charakter współpracy oraz czy wymóg „współpracy" odnosi się do samego projektu czy też do działalności przedsiębiorcy nieobjętej projektem (tzn. czy weryfikowane ma być doświadczenie we współpracy, niezależnie od jej przedmiotu). Jednocześnie z brzmienia przepisu wynika, że nie chodzi o partnerstwo w projekcie, które jest możliwe wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami („...może wystąpić samodzielnie przedsiębiorca lub wspólnie z innym przedsiębiorcą...").

Przepis należy wykreślić, ponieważ ogranicza swobodę przedsiębiorców. Przedsiębiorca nie może zostać zobowiązany do współpracy, zwłaszcza jeśli jej potrzeba nie wynika wprost z samego projektu i nie leży w jego interesie. Konieczność wykazania współpracy z jednostką lub ośrodkiem innowacji jest niezrozumiała także w kontekście zasad, które będą obowiązywać w I osi PO IR, w której - odwołując się do negatywnych doświadczeń okresu 2007-2013 - projekty, w których wymagana była współpraca z jednostką naukową zostały wykluczone („współpraca" może więc polegać wyłącznie na podwykonawstwie). Argumenty przywoływane w Uzasadnieniu, tj. „zapewnienie jak najszerszego transferu wiedzy, technologii i know-how zwianego z realizacją wspieranego projektu" i „komplementarności oraz współpracy między przedsiębiorcami, a istniejącymi ośrodkami naukowymi, w  tym ośrodkami naukowymi" nie są adekwatne do celu działania i nie realizują potrzeb przedsiębiorców, a mogą stanowić dla nich barierę i motywować do nawiązywania fikcyjnych relacji z jednostkami naukowymi, wyłącznie na potrzeby wniosku o dofinansowanie. Jedyną dopuszczalną zachętą do współpracy mogłaby być premia punktowa określona w kryteriach wyboru i przyznawana na etapie oceny projektu. Jednak o zasadności takiego rozwiązania powinien zadecydować Komitet Monitorujący PO IR zatwierdzając kryteria wyboru projektów.

2.         Niezależnie od zastrzeżenia wyrażonego w pkt 1. zwracamy uwagę na potrzebę wprowadzenia definicji „ośrodka innowacji"

Art. 5 ust. 2 pkt 6

1.         Projekt pomija możliwość kwalifikowania szacunkowych kosztów płacy wynikających z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej. To pominięcie, w kontekście planowanych projektów, jest niezasadne. Proponujemy odpowiednie uzupełnienie przepisu. 

2.         Projekt pomija możliwość kwalifikowania, obok rat leasingowych, pełnych kosztów zakupu instalacji lub maszyn objętych umową leasingu finansowego, pod warunkiem zawarcia dodatkowej umowy pomiędzy beneficjentem a leasingodawcą przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Taka możliwość była formalnie dostępna w okresie 2007-2014 i jest zgodna z aktualnym projektem Wytycznych ws. kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020.

Art. 5 ust. 3

Niezależnie od wątpliwości dotyczących zasadności udzielania pomocy na projekty badawczo-rozwojowe w ramach projektów finansujących powstawanie CBR, opisanych w odniesieniu do art. 2 ust. 4, zwracamy uwagę na  bezzasadne ograniczenie katalogu kosztów kwalifikowalnych w ramach prac B+R w stosunku do katalogu z art. 25 Rozporządzenia 651/2014. Przede wszystkim w projekcie mowa jest o pracach rozwojowych, pominięto zaś w całości badania przemysłowe. Ten wybór projektodawcy nie znajduje wyjaśnienia w Uzasadnieniu.

Art. 5 ust 4

Przepis, wbrew treści Uzasadnienia, jest niespójny z art. 69 ust 3 lit. b Rozporządzenia 1303/2013. 
W cytowanym artykule mowa jest o 10% limicie wyłącznie w odniesieniu do zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych, podczas gdy w projektowanym Rozporządzeniu ten limit rozszerzono na nabycie robót i materiałów budowalnych, nie wskazując jednocześnie uzasadnienia dla takiego rozwiązania. Te ograniczenie jest szczególnie niekorzystne dla przedsiębiorców planujących budowę lub rozbudowę centrum B+R.

Ponadto prosimy o wyjaśnienia następujących kwestii, które nie zostały uregulowane w projekcie rozporządzenia, a które mają istotne znaczenie dla przedsiębiorców:

a)    Możliwość realizacji przedsięwzięć, o których mowa w projekcie rozporządzenia, na terenie Warszawy.

b)   Zasady obowiązujące przedsiębiorców realizujących projekty na Mazowszu, w tym zwłaszcza w odniesieniu do efektu zachęty.

c)    Zasady obowiązujące dużych przedsiębiorców w odniesieniu do efektu zachęty.