Udzielanie pomocy de minimis

List do Marcelego Niezgody, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczącego udzielania pomocy de minimis.

W nawiązaniu do pisma z 3 grudnia 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 uprzejmie informuję, iż Konfederacja Lewiatan nie zgłasza uwag do przepisów zawartych w ww. projekcie.

Jednocześnie, w kontekście par. 8 ust 3 oraz par. 10 ust.1, które wskazują na obowiązek przedkładania przez przedsiębiorcę kopii zaświadczeń o pomocy de minimis, pragniemy zwrócić uwagę na wciąż niewykorzystaną możliwość zasadniczego ułatwienia przedsiębiorcy wyliczania kwoty otrzymanej pomocy de minimis, polegającego bądź na udostępnieniu mu możliwości samodzielnej weryfikacji i badania limitu de minimis w aplikacji SHRiMP bądź na przeprowadzeniu takiej weryfikacji, na zlecenie przedsiębiorcy, przez upoważniony podmiot.

Wyliczenie wielkości otrzymanej pomocy jest trudne. Co więcej nie wszyscy przedsiębiorcy posiadają komplet zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis. Jeśli w systemie publicznym gromadzone są dane, przekazywane przez podmioty udzielające tej pomocy, należy je szeroko wykorzystywać, nie tylko w celach sprawozdawczych i kontrolnych, ale także na etapie przygotowywania przez przedsiębiorcę wniosku o pomoc, o którym mowa w par. 8 ust. 1 projektu rozporządzenia. Weryfikacja kwoty otrzymanej pomocy de minimis, przed złożeniem wniosku, pozwoliłoby na obiektywną i zgodną z danymi zamieszczanymi przy pomocy aplikacji SHRiMP ocenę faktycznej możliwości otrzymania kolejnych środków.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy istnieje możliwość wykorzystywania informacji o udzielonej pomocy gromadzonych przy pomocy aplikacji SHRiMP do badania limitu de minimis przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie, w tym zwłaszcza przed złożeniem wniosku o udzielenie pomocy.

Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan