Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Treść opinii wysłanej do Agnieszki Dawydzik,Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

 


W nawiązaniu do pisma DKS-I-074-6-KW/14, z 4 listopada 2014 r. przedstawiam uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu Wytycznych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

Uwaga:

1.         Rozdz. 4 ust 4:

Zbyt wąski zakres uprawnień Komitetu Monitorującego w stosunku do SzOP.

Uzasadnienie:

Projekt przewiduje, iż KM będzie zatwierdzał jedynie tę część SzOP, która ma zawierać kryteria wyboru projektów, a więc Załącznik 1 (Rozdział 4, ustęp 4). Pozostałe elementy SzOP przekazywane będą KM wyłącznie do wiadomości.

Jeśli chodzi o uprawnienia KM w zakresie zatwierdzania kryteriów, przepisy unijne są w tej kwestii jednoznaczne. Komitet Monitorujący jest jedyną instytucją uprawnioną do zatwierdzania kryteriów wyboru projektów, niezależnie od tego w jakim dokumencie te kryteria zostaną zamieszczone (art. 110. Ust 2 pkt a) Rozporządzenia 1303/2013).

Jednocześnie Rozporządzenie definiuje iż, KM rozpatruje wszelkie kwestie, które mają wpływ na wykonanie programu operacyjnego (art. 110 ust. 1 pkt a) oraz zatwierdza wszelkie propozycje IZ dotyczące wszelkich zmian programu operacyjnego (art. 110 ust 2 pkt c), zaś art. 49 ust. 3 tego samego Rozporządzenia mówi, iż KM może - jeśli uzna za stosowne - wydać opinię w sprawie wszelkich zmian programu zaproponowanych przez IZ.

W kontekście tych przepisów Lewiatan sprzeciwia się systematycznemu zmniejszaniu uprawnień KM w odniesieniu do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych. Według zapisów projektu ustawy wdrożeniowej, który był przedmiotem konsultacji społecznych, SzOP miał być zatwierdzany przez KM. Takie też zapisy - popierane w pełni przez Konfederację oraz zgodne z intencją wyrażoną w Rozporządzeniu 1303/2013 - znajdowały się:

a)        w projekcie ustawy przekazanym do Sejmu RP. Ostatecznej zmiany projektu w tym zakresie dokonano podczas prac Komisji sejmowych, a więc kilka miesięcy po zamknięciu konsultacji społecznych. 

b)        w projekcie wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z 10 czerwca 2014 r. (Rozdz. 5 „Zadania komitetu monitorującego").

SzOP jest kluczowym dokumentem uszczegóławiającym program. Określa zakres działań lub poddziałań realizowanych w ramach programu. Stanowi zatem integralny element wdrażania programu, a jego zapisy mają bezpośredni wpływ na wykonanie tego programu. Co więcej, zgodnie z ustawą wdrożeniową SzOP będzie zawierał wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, które - jak podkreślał Lewiatan podczas konsultacji ustawy wdrożeniowej - znajdują się obecnie poza jakąkolwiek formą kontroli społecznej.

W związku z powyższym, w ocenie Lewiatana, projekt i zmiany w SzOP powinny być co najmniej traktowane jako „kwestia, która ma wpływ na wykonanie programu operacyjnego", i w konsekwencji powinny być co najmniej rozpatrywane przez komitet, zgodnie z art. 110  ust 1 pkt a) Rozporządzenia 1303/2013. Wytyczne powinny również respektować prawo KM do wydania opinii odnośnie wszelkich zmian w programie, które wynika z art. art. 49 ust 3 Rozporządzenia 1303/2013. Zapisy wytycznych nie mogą ograniczać uprawnień komitetu, określonych w Rozporządzeniu. 


Proponowana zmiana:

Rozdział 4 ust 4:

„Po wydaniu opinii przez IK UP projekt SzOP lub jego zmiany są:

a)        przekazywane KM do rozpatrzenia, a w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów stanowiących załącznik 1 do SzOP - do zatwierdzenia.

                                                 i.          Jeśli KM uzna za stosowne, wydaje opinie w sprawie projektu SzOP lub jego zmian, w częściach które nie dotyczą kryteriów wyboru projektów. IZ ma obowiązek poinformowania KM o sposobie rozpatrzenia opinii KM.

                                               ii.          IZ ma obowiązek zasięgnięcia opinii KM w sprawie wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego.

b)        przyjmowane przez IZ."

Pragnę również poinformować, iż w przypadku nieuwzględnienia uwag Lewiatana w zakresie uprawnień KM w stosunku do SzOP, będziemy proponować podjęcie tego tematu przez właściwe KM.