Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie postępowania przed Rzecznikiem Finansowym

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu Rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed Rzecznikiem Finansowym w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego

Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycje wprowadzenia następujących zmian w projekcie Rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed Rzecznikiem Finansowym w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego:

1) Uzupełnienie § 6 ustęp 3 o sformułowanie: „pod warunkiem uprzedniego udostępniania stronom tych dokumentów."

2) Po § 6 dodanie § 7 w brzmieniu:
„§ 7 Jeżeli wskazane w art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym podstawy do odmowy wszczęcia postępowania ujawnią się w toku postępowania Rzecznik może podjąć decyzję o jego umorzeniu wskazując na podstawę prawną tego umorzenia."
Celem tego zapisu jest racjonalizacja postępowania przed Rzecznikiem. Skoro przepis ten pozwala na odmowę wszczęcia postępowania jeżeli np. rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie skutecznego przeprowadzenia postępowania przy Rzeczniku, to w sytuacji gdy okoliczność taka ujawni się w toku postępowania wskazane jest umożliwienie zakończenia postępowania niezwłocznie po jej ujawnieniu.

Po dodaniu tego zapisu obecny § 7 stałby się § 8.


Konfederacja Lewiatan, Warszawa, 8 grudnia 2015 r.
KL/663/268/3471/AK/2015