Lewiatan oczekuje, że COP24 zakończy się sukcesem

• Konfederacja Lewiatan widzi pilną potrzebę mobilizacji wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie globalnych negocjacji klimatycznych, w tym również polskich środowisk gospodarczych, na rzecz skutecznej walki o poprawę klimatu na Ziemi.
• Porozumienie Paryskie umożliwia budowę zaufania pomiędzy państwami uczestniczącymi w globalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wyznacza ono również najważniejsze zadanie dla delegatów na COP24, którym jest przyjęcie zasad wdrożeniowych umowy z 2015 roku.
• Reguły Katowickie (Katowice Rulebook) określą, w jaki sposób wszystkie strony Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu będą przedstawiać, realizować i weryfikować swoje zobowiązania. Lewiatan wspiera Polską Prezydencję i wszystkie strony Konwencji na drodze do tego celu.


Solidarność
Zgodnie z duchem Porozumienia Paryskiego i w świetle raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), oczekujemy jednakowo zdecydowanej determinacji w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych od wszystkich stron Konwencji. Dzięki współpracy wszystkich rządów i partnerów społecznych jest możliwe wypracowanie zasad pozwalających łączyć globalną ochronę klimatu z polityką wzrostu gospodarczego.

Porozumienie
Wobec bliskiego zakończenia obowiązywania Protokołu z Kioto, niezbędne jest ustalenie ram światowej polityki klimatycznej. Stabilne regulacje prawne i konsekwentne publiczne strategie rozwoju są niezbędne, aby przedsiębiorcy mogli wspierać społeczność we wzroście gospodarczym. Takie właśnie warunki stworzy przyjęcie i realizacja pakietu wdrożeniowego Porozumienia Paryskiego przez wszystkie strony Konwencji.

Spójność
Dziś w Polsce jesteśmy w trakcie publicznych konsultacji nowej polityki energetycznej państwa. Oczekujemy, że umożliwi ona realizację celów zrównoważonego rozwoju i wesprze wzrost gospodarczy. Można to osiągnąć poprzez zgodność ze światową i europejską polityką energetyczno-klimatyczną. W szczególności krajowa strategia powinna wspierać realizację unijnych celów energetyczno-klimatycznych - redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40%, osiągnięcia 32% udziału OZE i obniżenie energochłonności gospodarki o 32,5% w roku 2030.

Odnawialne źródła energii
Niezbędna jest modernizacja polskiego sektora energii i dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii. To odpowiedni moment na odważne decyzje dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii. Należy rozwijać energetykę wiatrową na morzu, której potencjał jest określany na 10 GW i elektrownie słoneczne, których 4 GW mocy mogą wesprzeć stabilność i pożądane zróżnicowanie systemu energetycznego. Istotny jest również rozwój innych źródeł odnawialnych, w tym wspieranie innowacji w zakresie nowych technologii - wytwarzania i magazynowania energii.

Sprawiedliwa transformacja
Proces transformacji energetycznej w Polsce powinien odbywać się w sposób sprawiedliwy i zrównoważony. Należy mu zapewnić społeczną akceptację poprzez zgodną współpracę rządu, partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wspólne zrozumienie celu modernizacji będzie stanowiło impuls do rozwoju nowych modeli biznesowych i innowacji, szczególnie w regionach, których dotychczasowy rozwój opierał się o tradycyjną energetykę.

Jakość powietrza
Będziemy dążyć do poprawy jakości powietrza, co stanowi istotny problem w Polsce i wielu innych regionach świata. Modernizacja ciepłownictwa, podnoszenie efektywności budynków i zwiększanie udziału źródeł odnawialnych wspiera redukcję emisji gazów cieplarnianych. Transformacja ciepłownictwa, w tym jego elektryfikacja oraz konsekwentne eliminowanie niskiej emisji, przyspieszy rozwój gospodarczy i będzie sprzyjać skutecznej poprawie zdrowia społecznego.Zeroemisyjny transport

Polscy przedsiębiorcy chcą uczestniczyć w globalnym rozwoju elektromobilności i zeroemisyjnego transportu. Ta gałąź gospodarki stanowi prawdziwy dowód na to, że ochrona klimatu i redukcja emisji gazów cieplarnianych mogą przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

***
Ochrona klimatu i transformacja energetyczna stawiają przed nami wiele wyzwań społecznych, technologicznych i ekonomicznych. Dostrzegamy jednak liczne szanse dla rozwoju nowych modeli biznesowych wynikających z digitalizacji, poprawy efektywności energetycznej, magazynowania energii, czy upowszechnienia elektromobilności. Ostatnie dekady w Europie udowodniły, że można połączyć rozwój gospodarczy z redukcją konsumpcji energii i ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

Jako polscy pracodawcy apelujemy do wszystkich stron konwencji o przyjęcie zasad wdrażania Porozumienia Paryskiego, które jest kluczową platformą międzynarodowej współpracy na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Jednocześnie deklarujemy pełne wsparcie w realizacji przyjętych europejskich zobowiązań w perspektywie 2020 i 2030 roku.

Konfederacja Lewiatan