Nowa ustawa dot. działalności innowacyjnej

1 stycznia 2018 r. w życie weszła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej wprowadza znacznie więcej zachęt do inwestowania w prace badawczo-rozwojowe (B+R) niż ustawa obowiązująca (z 2016 r.). Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem i do skorzystania z możliwości, które daje. Najważniejsze z nich to:

1)  ulga podatkowa na B+R rośnie do poziomu 100% kosztów kwalifikowanych;

2)  katalog kosztów kwalifikowanych rozszerza się m.in. o:

a)    należności z tytułu wykonywania usług na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa-zlecenie, umowa o dzieło,

b)    koszty nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych,

c)    koszty związane z nabyciem przez przedsiębiorcę od jednostki naukowej jej wyników badań,),

d)    dla dużych firm - o koszty uzyskania i utrzymania patentu (MŚP już taką możliwość już mają);

3)  umożliwienie korzystania z ulgi na B+R przedsiębiorstwom działającym w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (koszty związane z B+R nie mogą być uwzględnione w zwolnieniu podatkowym wynikającym z działania w SSE);

4)  ulga podatkowa na B+R dla Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR) w wysokości 150% kosztów kwalifikowanych i szerszy niż dla przedsiębiorstw niemających statusu CBR katalog kosztów kwalifikowanych, m.in. amortyzacja budynków i budowli, ekspertyzy od innych podmiot...ów niż jednostki naukowe;

5)  zmiana warunków uzyskania przez przedsiębiorcę statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego, a tym samym możliwości skorzystania z ulgi podatkowej na poziomie 150% i szerszej listy kosztów kwalifikowanych. Status CBR będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa, w których:

a)    przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok  obrotowy wyniosły nie mniej niż 2,5 mln zł i były niższe niż 5 mln zł, a przychody netto ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych i prac rozwojowych stanowiły nie mniej niż 70% przychodów netto, czyli w przypadku firm z przychodami ogółem na poziomie 2,5 mln zł - 1,75 mln zł powinno pochodzić ze sprzedaży własnych usług B+R i prac rozwojowych,

b)    przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok  obrotowy wyniosły nie mniej niż 5 mln zł, a przychody netto ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych i prac rozwojowych stanowiły nie mniej niż 20% przychodów netto, czyli w przypadku przychodów na poziomie 5 mln zł nie mniej niż 1 mln zł powinien pochodzić ze sprzedaży własnych usług B+R i prac rozwojowych.

6)  wydłużenie okresu, w którym spółki kapitałowe i komandytowo-akcyjne nie będą podwójnie opodatkowane przy sprzedaży udziałów (akcji) nabytych w latach 2016-2023.

Przy tej okazji chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na doktoraty wdrożeniowe, wprowadzone  w 2017 r. nowelizacją ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Pozwalają one przedsiębiorcom na współpracę z doktorantami przy prowadzonych przez firmę pracach badawczo-rozwojowych, a koszty zatrudnienia doktorantów są kosztami kwalifikowanymi przy uldze [podatkowej na B+R.

Rozwiązania wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej są naprawdę warte wykorzystania przez przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo z nich skorzystać.

 

***

19 grudnia 2017 r. odbyło się w Konfederacji Lewiatan spotkanie Członków Lewiatana z Piotrem Dardzińskim, wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego, odpowiedzialnym za przygotowanie i wdrożenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, w czasie którego minister Dardziński przedstawił informacje o możliwościach jakie przedsiębiorstwom daje ta ustawa, a także innych działaniach, które MNiSW już podjęło i planuje podjąć w 2018 r., aby zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorców inwestycjami w B+R+I.

W załączeniu przekazujemy prezentację ministra Piotra Dardzińskiego przedstawioną na spotkaniu:

Wsparcie B+R przedsiębiorstw w Polsce - stan aktualny

Zdjęcia ze spotkania: