Konferencja: Szanse i zagrożenia dla rozwoju MSP, Zielona Góra

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas konferencji zaprezentujemy wyniki badania kondycji sektora MSP przeprowadzonego już po raz dziesiąty na reprezentatywnej próbie firm.

Lubuskie to 2,6 proc. ogólnej liczby przedsiębiorstw działających w Polsce. Wytwarza się tutaj 2,3 proc. polskiego PKB i zatrudnia także 2,3 proc. ogółu zatrudnionych w polskiej gospodarce. Plasuje to region na jednym z trzech ostatnich miejsc w Polsce. Jednocześnie PKB na 1 mieszkańca daje lubuskiemu 9 pozycję w Polsce, co oznacza przeciętnie większy dobrobyt niż wynikałoby to z udziału w polskim PKB. Lubuskie jest jednym z najsłabiej zindustrializowanych regionów w Polsce - tylko 9,2 proc. wszystkich działających tu firm to przedsiębiorstwa przemysłowe (w Polsce średnio 10,8%). Ale są to firmy większe niż przeciętnie w Polsce, bowiem zatrudniają 36,7 proc. wszystkich zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w regionie (średnio w Polsce 31,8 proc.). Natomiast więcej niż przeciętnie w Polsce jest tu firm handlowych. Niestety lubuskie to region o najmniejszych wydatkach na B+R (0,3 proc. ogółu wydatków na B+R w Polsce), a także o bardzo małej liczbie firm innowacyjnych. Ponadto wartość nakładów na działalność innowacyjną ponoszonych przez innowacyjne firmy przemysłowe jest tu o 50 proc. mniejsza niż przeciętnie w Polsce. To zatem region, który musi pomyśleć o swoim potencjale rozwojowym i konferencja dotycząca szans i zagrożeń dla rozwoju lubuskich MSP może być dobrym do tego przyczynkiem.

Celem konferencji będzie przedstawienie sektora MSP w regionie lubuskim na tle całego sektora mikro, małych i średnich firm w Polsce, pokazanie - na podstawie wyników badania - jego przewag i słabości. Zaprezentowanie opinii przedsiębiorców z tego regionu, dotyczących barier w rozwoju ich firm - tych rynkowych, ale także wynikających z regulacji i niesprawności administracji. Chcemy wspólnie z Państwem, w dyskusji, wskazać szanse i zagrożenia dla rozwoju MSP. Zastanowimy się razem jak rozwój ten można wspierać - tak na poziomie centralnym, jak i regionalnym.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy parlamentarzystów, przedstawicieli samorządu lokalnego, administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pracodawców oraz przedstawicieli świata nauki. Jesteśmy przekonani, że w takim gronie mamy szanse wypracować rekomendacje dotyczące warunków niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw regionu lubuskiego.

Serdecznie zapraszamy


Henryka Bochniarz

Prezydent PKPP Lewiatan


Waldemar Sługocki

Poseł na Sejm Ziemi Lubuskiej

 


PROGRAM

 

10:30 - 11:00

Rejestracja
 

11:00 - 11:30

Otwarcie konferencji
Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego (tbc)
Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra (tbc)
Janusz Jasiński, Prezes Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
, Główna ekonomistka PKPP Lewiatan, członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP
 

11:30 - 12:00

Lubuskie na tle regionów w Polsce
Waldemar Sługocki
, Poseł na sejm Ziemi Lubuskiej
 

12:00 - 13:00

Szanse i zagrożenia dla rozwoju lubuskich MSP,
prezentacja wyników badania MSP'2012

dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
, główna ekonomistka PKPP Lewiatan, członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP
 

13:00 - 14:30

Jak zwiększyć potencjał rozwojowy lubuskich MSP?

Moderator panelu:
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
, główna ekonomistka PKPP Lewiatan, członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP

Uczestnicy:
Dariusz Lesicki, Wiceprezydent miasta Zielona Góra
Wadim Tyszkiewicz, Prezydent Nowej Soli
Łukasz Pabierowski, Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Renata Łuczak, Prezes, Centrum Obsługi Przedsiębiorców Sp. z o.o.
Henryk Mazurkiewicz, Prezes, MAZEL M.H. Mazurkiewicz sp. j.
Dorota Mikielska, Właściciel, MADOR-FINANSE

Dyskusja
 

14:30 - 15:30

Lunch

 


 SZANSE I ZAGROŻENIA
DLA ROZWOJU LUBUSKICH MSP
 
12 grudnia 2012 | ZIELONA GÓRA, Hotel Ruben, Al Konstytucji 3 Maja 1a

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 900, faks 48 (22) 55 99 910, e-mail: agorecka@pkpplewiatan.pl
www.pkpplewiatan.pl

Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego